Zdrowie publiczne

Public Health

2022L

Kod przedmiotu48SJ-ZDRPUB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie i zakres zdrowia publicznego. Uwarunkowania zdrowia. Narodowy Program Zdrowia. Zagrożenia zdrowia publicznego i kompetencje WHO i ECDC. Zastosowania epidemiologii w ochronie zdrowia publicznego, wskaźniki stanu zdrowia, źródła informacji o zdrowiu. Strategia i planowanie badań epidemiologicznych w zdrowiu publicznym. Systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych, CSIOZ. Problematyka prowadzenia badań i eksperymentów w zakresie zdrowia publicznego. Zagrożenia zdrowia, człowiek i uzależnienia, choroby związane ze szkodliwym stylem życia, choroby cywilizacyjne, choroby społeczne. Choroby przewlekłe - obciążenie jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. Problemy zdrowotne wieku dziecięcego i podeszłego. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób. Opieka zdrowotna w Polsce i w wybranych państwach na świecie. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz świadczenia pieniężne finansowane z ubezpieczenia społecznego Ekonomika i farmakoekonomika. Ocena technologii medycznych (HTA). Ochrona zdrowia oparta na faktach i rzetelnych wynikach badań naukowych. Aspekty prawno-etyczne wykonywania zawodów medycznych. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego.,SEMINARIUM:1. Zapoznanie z programem nauczania i zasadami oceniania. Zagrożenia zdrowia publicznego oraz działania w celu ich rozpoznawania. 2. Program polityki prozdrowotnej. Tworzenie kampanii społecznej. 3. Prezentacja i omówienie przygotowanych kampanii na rzecz zdrowia. 4. Kwestionariusz ankietowy jako epidemiologiczne narzędzie badań zdrowia publicznego. Projektowanie badań przez studentów w oparciu o zasady Evidence-Based Medicine. 5. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów badawczych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czupryna A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. , Zdrowie Publiczne. t. I i II., , Wyd. Uniw. Medycz. VESALIUS, Kraków , 2001. 2) Jabłoński L., Karwat I. D. red. i in., Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. , Wyd. Czelej, Lublin, 2002. 3) Jędrychowski L. , Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 2010. 4) Jędrychowski W.:, Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie. Podręcznik dla studentów i lekarzy. , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 2004. 5) Opolski J., Zdrowie Publiczne wybrane zagadnienia. t. I i II. , Wyd. CMKP Warszawa,, 2011. 6) Sygit M. , Zdrowie publiczne. , Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa ., 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiKoordynator (osoba odpowiedzialna za przedmiot): dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM