Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 1/4

Integrated and Interdisciplinary Training 1/4

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-ZNI1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebiologia, podstawy anatomii, podstawy fizjologii, neuroanatomia
Wymagania wstępneznajomość podstaw anatomii, znajomość podstaw biologii i fizjologii, wiedza z zakresu anatomii centralnego układu nerwowego
Opis ćwiczeńRozwój układu nerwowego. Rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. Wykształcanie kończyn. Narząd gardłowy i jego pochodne w obrębie twarzy i szyi. Tworzenie narządów zmysłów i powłok ciała. Wady wrodzone, diagnostyka prenatalna. Ukrwienie tętnicze mózgowia. a) Anatomia koła tętniczego mózgu (Willisa). b) Zakres ukrwienia mózgowia pochodzący z poszczególnych tętnic mózgu. c) Anatomiczne podstawy schorzeń neurologicznych powodujących uszkodzenie kory mózgu. d) Niedokrwienie mózgowia, objawy, następstwa kliniczne. e) Ocena wydolności koła tętniczego mózgu. 6. Uszkodzenie pnia mózgu. a) Poziomy uszkodzeń i zespoły kliniczne powiązane uszkodzeniem. 7. Kliniczna anatomia nerwów czaszkowych. a) Uszkodzenia nerwów czaszkowych. b) Następstwa kliniczne uszkodzenia poszczególnych nerwów czaszkowych
Opis wykładówIA:Rozwój układu nerwowego. Rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. Wykształcanie kończyn. Narząd gardłowy i jego pochodne w obrębie twarzy i szyi. Tworzenie narządów zmysłów i powłok ciała. Wady wrodzone, diagnostyka prenatalna. Ukrwienie tętnicze mózgowia. a) Anatomia koła tętniczego mózgu (Willisa). b) Zakres ukrwienia mózgowia pochodzący z poszczególnych tętnic mózgu. c) Anatomiczne podstawy schorzeń neurologicznych powodujących uszkodzenie kory mózgu. d) Niedokrwienie mózgowia, objawy, następstwa kliniczne. e) Ocena wydolności koła tętniczego mózgu. 6. Uszkodzenie pnia mózgu. a) Poziomy uszkodzeń i zespoły kliniczne powiązane uszkodzeniem. 7. Kliniczna anatomia nerwów czaszkowych. a) Uszkodzenia nerwów czaszkowych. b) Następstwa kliniczne uszkodzenia poszczególnych nerwów czaszkowych.
Cel kształceniaGłównym celem nauczania przedmiotu „Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne Embriologia” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju prenatalnego człowieka obejmującego okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy oraz przedstawienie rozwoju poszczególnych narządów i układów, a także podstawowych zaburzeń ich rozwoju. Zadaniem przedmiotu jest omówienie najważniejszych przyczyn, rodzajów i mechanizmów powstawania wad rozwojowych oraz ich uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Jako zasadnicze przyjęto założenie, że poznanie rozwoju prenatalnego, mechanizmów kierujących tym rozwojem oraz molekularnego aspektu biologii rozwojowej stanowi niezbędne wprowadzenie do nauczania innych dyscyplin na dalszych latach studiów. Podstawową częścią programu nauczania jest przekazanie wiedzy dotyczącej przekształceń morfologicznych, dzięki którym komórki zostają zdeterminowane do utworzenia różnych części zarodka, płodu, noworodka. W zakresie neuroanatomii klinicznej z anatomicznymi podstawami neurologii student poznaje wybrane zagadnienia neurologiczne ściśle oparte na przyswojonych już wiadomościach anatomicznych i histologicznych. Zostają studentowi przekazane wiadomości dotyczące powiązania nauk podstawowych z naukami klinicznymi z zakresu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Student uzyskuje podstawy teoretyczne wraz z przekazem praktycznej umiejętność powiązania wiedzy podstawowej z praktyką kliniczną. Wybrane zagadnienia neurologiczne są przedstawione pod kątem wiedzy podstawowej, która może być zastosowana np. w przedmiotowym badaniu neurologicznym.
Literatura podstawowa1) T.W. Sadler, "Langman Embriologia", t. 1, EDRA Urban & Partner, 2017 2) David L. Felten, Anil Shetty, red. wyd. pol. Andrzej Szczudlik,, "Atlas neuroanatomii i neurofizjologi i Nettera",, Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 430 3) Bogusław K. Gołąb , Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, s. 272 4) Antoni Prusiński , Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 500
Literatura uzupełniająca1) Hieronim Bartel. , wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, Embriologia , 2020r., tom
UwagiPrzedmiot sekwencyjny i bazowy.