Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 2/4

Integrated and Interdisciplinary Training 2/4

2021L

Kod przedmiotu48SJ-ZNI2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBiologia, podstawy anatomii, podstawy fizjologii, neuroanatomia
Wymagania wstępneZnajomość podstaw anatomii, znajomość podstaw biologii i fizjologii. Wiedza z zakresu anatomii centralnego układu nerwowego
Opis ćwiczeńNowoczesne metody nauczania w medycynie skupione na studencie w zakresie jego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Anatomia kliniczna struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy i kończyn. Anatomiczne podstawy badania internistycznego i chirurgicznego struktur szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Anatomiczne podstawy badania ultrasonograficznego struktur głowy i szyi, jamy brzusznej, miednicy. Odpowiedni dobór sondy do badania. Przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania USG. Pojęcia używane w ultrasonografii – hiperechogeniczność, izoechogeniczność, hipoechogeniczność. Budowa aparatu USG, rodzaje głowic ultrasonograficznych, częstotliwość głowicy. Zastosowanie ultrasonografii w medycynie- rodzaje badań. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce głowy i szyi: badanie gruczołu tarczowego, naczyń szyi (pęczek naczyniowo-nerwowy), węzłów chłonnych szyi, tkanek miękkich, mięśni, ślinianek. Kliniczny podział węzłów chłonnych szyi, Anatomia ultrasonograficzna narządów i struktur szyi: uwidocznienie struktur i ocena w badaniu. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce tułowia z uwzględnieniem: badania wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, śledziony, dużych naczyń jamy brzusznej i narządów miednicy - uwidocznienie struktur i ich ocena w badaniu. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Embriologia kliniczna: rozwój embriologiczny struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju serca (wybrane wady wrodzone), cewy pokarmowej oraz narządów płciowych męskich i żeńskich. Rozwój jam ciała, rozwój układu pokarmowego. Rozwój układu oddechowego, sercowo-naczyniowego. Rozwój układu moczowo-płciowego. Wstęp do komunikacji medycznej: terapeutyczny wymiar komunikacji
Opis wykładówIA:Nowoczesne metody nauczania w medycynie skupione na studencie w zakresie jego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Anatomia kliniczna struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy i kończyn. Anatomiczne podstawy badania internistycznego i chirurgicznego struktur szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Anatomiczne podstawy badania ultrasonograficznego struktur głowy i szyi, jamy brzusznej, miednicy. Odpowiedni dobór sondy do badania. Przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania USG. Pojęcia używane w ultrasonografii – hiperechogeniczność, izoechogeniczność, hipoechogeniczność. Budowa aparatu USG, rodzaje głowic ultrasonograficznych, częstotliwość głowicy. Zastosowanie ultrasonografii w medycynie- rodzaje badań. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce głowy i szyi: badanie gruczołu tarczowego, naczyń szyi (pęczek naczyniowo-nerwowy), węzłów chłonnych szyi, tkanek miękkich, mięśni, ślinianek. Kliniczny podział węzłów chłonnych szyi, Anatomia ultrasonograficzna narządów i struktur szyi: uwidocznienie struktur i ocena w badaniu. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce tułowia z uwzględnieniem: badania wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, śledziony, dużych naczyń jamy brzusznej i narządów miednicy - uwidocznienie struktur i ich ocena w badaniu. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Indywidualna praca studenta z pacjentem standaryzowanym i symulowanym - ocena profesjonalizmu, kompetencji społecznych oraz relacji student-pacjent. Embriologia kliniczna: rozwój embriologiczny struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju serca (wybrane wady wrodzone), cewy pokarmowej oraz narządów płciowych męskich i żeńskich. Rozwój jam ciała, rozwój układu pokarmowego. Rozwój układu oddechowego, sercowo-naczyniowego. Rozwój układu moczowo-płciowego. Wstęp do komunikacji medycznej: terapeutyczny wymiar komunikacji.
Cel kształceniaStudent rozumie kliniczne interpretacje zagadnień anatomii i embriologii w aspekcie zdrowia i choroby. Student powinien rozumieć wzajemne relacje między budową i czynnością poszczególnych narządów głowy i szyi oraz jamy brzusznej i miednicy z uwzględnieniem podstaw badania przedmiotowego i podmiotowego oraz badania ultrasonograficznego. Student powinien znać podstawy i zasady badania ultrasonograficznego z uwzględnieniem anatomii klinicznej i topograficznej struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej i jamy miednicy oraz anatomii struktur powierzchownych oraz interpretować obrazy ultrasonograficzne. Student powinien znać anatomiczne podstawy i zasady badania internistycznego i chirurgicznego z uwzględnieniem podstawowych objawów. Student stosuje teoretyczne podstawy anatomii i embriologii do interpretacji zagadnień i przypadków klinicznych. Student umie pracować samodzielnie oraz w grupie, korzysta z dostępnej literatury. Głównym celem nauczania przedmiotu w części embriologia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie prawidłowego rozwoju prenatalnego człowieka obejmującego okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy oraz przedstawienie rozwoju i podstawowych zaburzeń rozwoju poszczególnych narządów i układów. Student powinien znać najważniejsze przyczyny, rodzaje i mechanizmy powstawania wad rozwojowych oraz ich uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Poznanie rozwoju prenatalnego, mechanizmów kierujących tym rozwojem oraz molekularnego aspektu biologii rozwojowej stanowi niezbędne wprowadzenie do nauczania innych dyscyplin na dalszych latach studiów. Student powinien znać i rozumieć podstawowe przekształcenia morfologiczne, dzięki którym komórki zostają zdeterminowane do tworzenia różnych części zarodka, płodu, noworodka. W zakresie warsztatu wstępnego z komunikacji medycznej wprowadzenie do zasad i metod komunikacji z pacjentem.
Literatura podstawowa1) Berthold Block, "Anatomia ultrasonograficzna - kolorowy atlas", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013, s. 320 2) Hieronim Bartel, "Embriologia", t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 738 3) John E. Skandalakis, Panajiotis N. Skandalakis, Lee John Skandalakis , "Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych", t. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013, s. 688 4) David L. Felten, Anil Shetty, "Atlas neuroanatomii i neurofizjologi i Nettera", Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 430 5) Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, red. wyd. pol. Hieronim Bartel, "Embriologia i wady wrodzone Od zapłodnienia do urodzenia", t. 1, Elsevier Urban & Partner,, 2013, s. 321
Literatura uzupełniająca1) Bates Jane., wyd. Urban&Partner, Ultrasonografia jamy brzusznej., 2012r., tom 2) Hieronim Bartel, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Embriologia, 2020r., tom 1, 801s. 3) Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, red. wyd. pol. Hieronim Bartel,, wyd. Elsevier, Embriologia i wady wrodzone Od zapłodnienia do urodzenia, 2013r., tom 1 4) Benholzer J, Benholzer P. red. wyd. Wiesław Jakubowski., wyd. Urban&Partner, Ultrasonografia., 2014r., tom
UwagiPrzedmiot sekwencyjny i bazowy.