Zintegrowane Nauczanie Problemowe 5/5

Problem Based Learning 5/5

2024L

Kod przedmiotu48SJ-ZNP55
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dembińska-Kieć A, Naskalski JW, 2009r., "Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej", wyd. Elsevier Urban & Partner. 2) Kokot F, Hyla-Klekot L, Kokot S, 2011r., "Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 3) Walach J, 2011r., "Interpretacja badań laboratoryjnych", wyd. Medipage, 4) Kokot F., Franek E., 2013r., "Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 5) Gajewski P., "Interna Szczeklika - mały podręcznik 2014/2015", wyd. Medycyna Praktyczna 2014.
Literatura uzupełniająca
Uwagi