Ergonomia

Ergonomics

2022Z

Kod przedmiotu6100SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające---
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń---
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) -, 1) TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA , ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, t. --, Politechnika Krakowska, 2015, 2015, s. -- 2) IGNAC-NOWICKA J., Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady. , t. --, Politechnika Śląska, 2017, s. -- , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi---