Inżynieria komunalna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), matematyka – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalności inżynieria komunalna trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2427 oraz 280 godzin (7 tygodni) praktyk zawodowych.
  Absolwent kierunku inżynieria środowiska: specjalność inżynieria komunalna posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji. Absolwent zna także w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Opanował umiejętność korzystania z technik komputerowych, w tym także do projektowania.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Zna narzędzia matematyczne i pokrewne stosowane do opisu zjawisk technicznych
  2. Zna prawa fizyki wykorzystane w technice oraz definiuje podstawowe wielkości fizyczne
  3. Ma wiedzę podstawową z chemii nieorganicznej i organicznej. Rozumie zasady termodynamiki chemicznej i elektrochemii
  4. Ma wiedzę w zakresie procesów biologicznych zachodzących w środowisku naturalnym i zagrożeń biologicznych w środowisku technicznym. Definiuje powiązania pomiędzy zjawiskami globalnymi i antropopresją
  5. Ma wiedzę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w projektowaniu urządzeń inżynierii środowiska
  6. Ma wiedzę z podstawowych procesów przekazywania energii i ciepła oraz wiedzę z zakresu termodynamiki do stosowania przy definiowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych.
  7. Ma wiedzę o prawach rządzących przepływem płynów i zastosowaniu tej wiedzy w projektowaniu urządzeń służących inżynierii środowiska.
  8. Ma wiedzę o procesach zachodzących w atmosferze, zna zasady działania, projektowania i stosowania i technologii. Zna czynniki powodujące zagrożenia akustyczne oraz zasady rozkładu poziomu ciśnień akustycznych pochodzących od typowych źródeł hałasu w różnych uwarunkowaniach topograficznych.
  9. Charakteryzuje właściwości wytrzymałościowe gruntów, definiuje zachodzące w gruncie przemiany pod wpływem różnorodnych obciążeń, ocenia wpływu środowiska na grunty. Zna procesy zachodzące w środowisku glebowym oraz zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.
  10. Wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie inżynierii środowiska.
  11. Zna procesy jednostkowe stosowane w gospodarce komunalnej, zasady projektowania konstrukcji i urządzeń do oczyszczania wody i ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, w tym systemów do produkcji biopaliw.
  12. Ma wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, procesów jednostkowych i układów technologicznych w gospodarce odpadami oraz oczyszczania miast i utrzymania zieleni.
  13. Zna zjawiska i procesy hydrologiczne oraz zasady sporządzania bilansów wodno–gospodarczych i pognozowania zaopatrzenia w wodę w zakładach przemysłowych. Objaśnia procesy zachodzące w systemach odwadniających i nawadniających zna projektowania systemów nawadniających i odwadniających. Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania geoekosystemów oraz procesów i praw determinujących obieg wody.
  14. Ma wiedzę z zakresu rysunku technicznego i wizualizacji utworów inżynierskich
  15. Ma podstawową wiedzę o systemie informacji przestrzennej w praktyce inżynierskiej
  16. Ma wiedzę z zakresu oceny i doboru materiałów oraz pomiarowych technik geodezyjnych wykorzystywanych w inżynierii środowiska
  17. Ma wiedzę o elementach konstrukcyjnych budynków, podstawowych warunkach technicznych, którym powinny odpowiadać budynki.
  18. Zna zasady projektowania i sporządzania kosztorysów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych, w tym instalacji i urządzeń w obiektach komunalnych użyteczności publicznej
  19. Zna procesy zachodzące w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zna podstawy projektowania i eksploatacji systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  20. Ma wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzie typu CAD do projektowania
  21. Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz zarządzaniu środowiskiem
  22. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  23. Zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania jakością
  24. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  25. Zna zasady tworzenia przedsiębiorczości indywidualnej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym
  2. Posługuje się programami informatycznymi w projektowaniu inżynierskim
  3. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz stosuje poznany aparat matematyczny i inne narzędzia służce do wymiarowania obiektów i urządzeń z zakresu inżynierii środowiska
  4. Umie analizować i przedstawiać koncepcje i projekty w zakresie gospodarki komunalnej oraz technologii wytwarzania biopaliw
  5. Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje w zakresie technologii inżynierii środowiska
  6. Posiada umiejętność samokształcenia
  7. Wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze i projektowe w zakresie procesów jednostkowych wykorzystywanych w inżynierii środowiska
  8. Dokonuje pomiarów i wyznacza wartości oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i geodezyjnych
  9. Wykorzystuje podstawowe prawodawstwo w zakresie technologii inżynierii środowiska
  10. Umie stosować zasady pracy w środowisku przemysłowym oraz wykorzystywać prawo związane z bezpieczeństwem pracy
  11. Umie zastosować wiedzę z zakresu ekonomii do oceny działań inżynierskich
  12. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu elementów konstrukcyjnych, oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz zwymiarować urządzenia stosowane w inżynierii środowiska
  13. Rozumie zasadę działania, projektowania i stosowania automatycznego sterowania w urządzeniach i technologiach chroniących powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe oraz grunty w tym zna zasady gospodarowania wodą
  14. Rozumie ogólne prawa z zakresu mechaniki płynów oraz automatycznego sterowania w projektowaniu urządzeń i technologii stosowanych w inżynierii środowiska
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Rozumie potrzeby dokształcania się i podnoszenia umiejętności w zakresie wiedzy podstawowej oraz technik i technologii stosowanych w inżynierii środowiska
  2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
  3. Pracuje samodzielnie i w zespole
  4. Może przekazywać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  5. Dostrzega konieczność stosowania technologii inżynierii środowiska w celu zachowania zasobów naturalnych i poprawy jakości życia człowieka
  6. Ma świadomość działań w zakresie przedsiębiorczości
  7. Przejawia wrażliwość i poszanowanie dla umiejętności wiedzy nabytej
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 7 tygodni (280 h).
  Celem praktyk na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska specjalność: inżynieria komunalna jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem i organizacją przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych, funkcjonowaniem i organizacją przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz innymi zagadnieniami związanymi z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, utrzymaniem zieleni i gospodarką odpadami a także technologią i organizacją robót sanitarnych.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów po 4 i 6 semestrze studiów. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku inżynieria środowiska w specjalności inżynieria komunalna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z inżynierią ochrony środowiska. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, energetyka cieplna, dostawa gazu, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie czystości), w firmach budowalno-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych (eksploatacja obiektów, sieci i instalacji związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, produkcja i dostarczenie energii cieplnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami), w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Biologia i ekologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Fizyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Hydrologia oraz nauki o Ziemi
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Matematyka I
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Informatyczne podstawy projektowania
4
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
60
Matematyka II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Podstawy termodynamiki technicznej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Mechanika gruntów i geotechnika
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Systemy oczyszczania miast, utrzymanie zieleni
2
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
20
2
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Geodezja praktyczna
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Systemy informacji geograficznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Budownictwo
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Materiałoznawstwo
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Mechanika i wytrzymałość materiałów
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Mechanika płynów
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Gospodarka wodna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Ochrona powietrza
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
40
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza wody i ścieków
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Mikrobiologia sanitarna
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo i rekultywacja gleb
4,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
6
9
30
Kanalizacja
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Technologia ścieków
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Wodociągi
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka komunalna
4
ZAL-O
Praktyki
80
Praktyka wodociągowo-kanalizacyjna
4
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Ogrzewnictwo
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Sieci i instalacje gazowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Technologia wody
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Wentylacja i klimatyzacja
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka osadami ściekowymi
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Moduł ekologiczny
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Moduł mikrobiologiczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Recykling odpadów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Technologia robót inżynierskich
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kosztorysowanie robót instalacyjnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Moduł przepisy prawne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł technologiczny
8
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
120
Projekt inżynierski
4
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Technologie biopaliw
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka wykonawcza
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Konstrukcje budowlane
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł projektowy
6
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
90
Moduł techniczny
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Praca inżynierska
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
150
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0