Environmental Biotechnology - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim)

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Na kierunek Inżynieria środowiska mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk technicznych i ukończyli następujące kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 925 oraz 160 godzin (4 tygodnie) praktyk zawodowych. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk technicznych oraz ma profil ogólnoakademicki.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent II stopnia kierunku inżynieria środowiska, specjalności biotechnologia środowiskowa powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w zakresie biotechnologii. Powinien posiadać umiejętności wykorzystania metod i technik biotechnologicznych do rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego. W przypadku dewastacji środowiska powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy naukowej oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej. Powinien rozumieć celowość ustawicznego kształcenia, rozwoju zawodowego, współpracy międzynarodowej oraz być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną wiedzę z metod opisu i wnioskowania statystycznego w inżynierii środowiska oraz wytycznych technik IT
  2. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu migracji pierwiastków i związków chemicznych jak i obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  3. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego
  4. Ma wiedzę z zakresu projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska
  5. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej oraz relacji między produkcją a korzystaniem ze środowiska
  6. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu pomiaru i interpretacji danych monitoringowych oraz oceny stanu środowiska zewnętrznego
  7. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz jej roli w rozwoju cywilizacji
  8. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysu
  9. Ma wiedzę z zakresu doboru technologii minimalizujących antropopresję oraz najlepszych dostępnych technologii w wybranych gałęziach przemysłu
  10. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu technik, narzędzi i materiałów oraz sterowania procesami w inżynierii środowiska
  11. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie działań związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi, oczyszczaniem wody i ścieków oraz gospodarowaniem odpadami
  12. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu instalacji i technologii stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków i gospodarowanie odpadami
  13. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  14. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i ekonomicznych w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz w zarządzaniu środowiskiem a także zna zasady tworzenia przedsiębiorczości indywidualnej
  15. Zna metodologię przygotowania i napisania pracy naukowej
  16. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  17. Ma wiedzę w zakresie problemów aktualnie prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje
  2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania
  3. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przeprowadzić dyskusję
  4. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do zrozumienia literatury fachowej, przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji
  5. Umie zastosować ilościowe metody opisu i wnioskowania statystycznego, stosuje programy komputerowe do projektowania oraz obliczeń
  6. Umie posłużyć się danymi z zakresu chemii środowiska do oceny skutków obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  7. Korzysta z zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów
  8. Posługuje się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej, formułuje oceny działalności proekologicznych przedsiębiorstw
  9. Potrafi zaplanować pomiary i przeprowadzić interpretację danych monitoringowych w celu oceny stanu środowiska zewnętrznego
  10. Formułuje celowość ekonomiczną i środowiskową wykorzystania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych
  11. Opracowuje dokumentację inwestycyjną prac budowlanych, sporządza kosztorysy oraz plany zagospodarowania przestrzeni
  12. Umie zastosować proste urządzenia sterujące i kontrolujące procesy inżynieryjne w zakresie inżynierii środowiska
  13. Potrafi opracować dokumentację wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami
  14. Umie dobrać technologie minimalizujące antropopresje, w tym analizuje efekty wynikające z działań proekologicznych realizowanych w zakładach przemysłowych
  15. Projektuje układy i systemy stosowane w inżynierii środowiska
  16. Posługuje się językiem obcym do opisu technik i technologii w zakresie inżynierii środowiska
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  2. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu zasad zrównoważonego korzystania ze środowiska, w tym znaczenia inżynierii środowiska
  3. Rozumie potrzebę uczenia się, inspirowania i przekazywania wiedzy innym
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).
  Celem praktyk na drugim stopniu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest nabycie wiedzy i umiejętności specjalnościowych wynikających z obranej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Oznacza to poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem biur projektów, firm budowlano-instalacyjnych, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i komunalnych, zakładów gospodarki odpadami, służb ochrony środowiska zakładów przemysłowych, działów administracji państwowej i samorządowej związanych z zagadnieniami inżynierii i ochrony środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych działających na rzecz ochrony środowiska.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 1 semestrze studiów.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku inżynieria środowiska specjalności biotechnologia środowiska jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej, w tym do eksploatacji systemów technologicznych stosowanych w ochronie środowiska oraz do projektowania i eksploatacji rozwiązań stosowanych do produkcji energii odnawialnej. Jest przygotowany do pracy w instytucjach międzynarodowych, w tym naukowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
English support
1
II - Podstawowe
Organic chemistry
4
III - Kierunkowe
Analytical techniques
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bioprocess engineering
2
Designing of wastewater treatment systems
3
Facultative course (module A)
3
Molecular biotechnology
2
Technical biocenoses
3
Toxic chemical risk
4
VI - Praktyka
Professional internship
6
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Environmental management
1
Statistics in environmental sciences
3
III - Kierunkowe
Renewable sources of electrical energy
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biocatalysis and biotransformation in environmental biotechnology
3
Bioremediation
3
Biotechnology of solid waste
1,5
Environmental biotechnology
4
Facultative course (module A)
3
Foreign language (module C)
2
Membrane techniques in environmental engineering
3
Technologies of alge biomass produktion
2
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Facultative course (module A)
3
Facultative course (module B)
5
MA Seminary
5
Master Thesis/professional practice
20
SUMA
33,0