Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Na kierunek Inżynieria środowiska mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk technicznych i ukończyli następujące kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 2 lata (4 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 604 oraz 160 godzin (4 tygodnie) praktyk zawodowych. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk technicznych i mają profil ogólnoakademicki.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska – specjalność inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, planowania działań zarządzania gospodarką wodną, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, hydrologii inżynierskiej, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych oraz ma specjalistyczną wiedzę w wybranym fragmencie inżynierii środowiska.
  Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Posiada umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
  Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji.
  Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej polegających w szczególności na: określaniu dyspozycyjnych zasobów wodnych w ujęciu zlewniowym, zarządzaniu gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowaniu i planowaniu jej obiektów, realizacji planów gospodarki wodnej, pozwoleń wodnoprawnych, opłat i należności w gospodarce wodnej, katastru wodnego oraz kontroli gospodarowania wodami. Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną wiedzę z metod opisu i wnioskowania statystycznego w inżynierii środowiska oraz wytycznych technik IT
  2. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu migracji pierwiastków i związków chemicznych jak i obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  3. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego
  4. Ma wiedzę z zakresu projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska
  5. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej oraz relacji między produkcją a korzystaniem ze środowiska
  6. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu pomiaru i interpretacji danych monitoringowych oraz oceny stanu środowiska zewnętrznego
  7. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz jej roli w rozwoju cywilizacji
  8. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysu
  9. Ma wiedzę z zakresu doboru technologii minimalizujących antropopresję oraz najlepszych dostępnych technologii w wybranych gałęziach przemysłu
  10. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu technik, narzędzi i materiałów oraz sterowania procesami w inżynierii środowiska
  11. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie działań związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi, oczyszczaniem wody i ścieków oraz gospodarowaniem odpadami
  12. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu instalacji i technologii stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków i gospodarowanie odpadami
  13. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  14. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i ekonomicznych w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz w zarządzaniu środowiskiem a także zna zasady tworzenia przedsiębiorczości indywidualnej
  15. Zna metodologię przygotowania i napisania pracy naukowej
  16. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  17. Ma wiedzę w zakresie problemów aktualnie prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje
  2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania
  3. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przeprowadzić dyskusję
  4. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do zrozumienia literatury fachowej, przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji
  5. Umie zastosować ilościowe metody opisu i wnioskowania statystycznego, stosuje programy komputerowe do projektowania oraz obliczeń
  6. Umie posłużyć się danymi z zakresu chemii środowiska do oceny skutków obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  7. Korzysta z zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów
  8. Posługuje się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej, formułuje oceny działalności proekologicznych przedsiębiorstw
  9. Potrafi zaplanować pomiary i przeprowadzić interpretację danych monitoringowych w celu oceny stanu środowiska zewnętrznego
  10. Formułuje celowość ekonomiczną i środowiskową wykorzystania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych
  11. Opracowuje dokumentację inwestycyjną prac budowlanych, sporządza kosztorysy oraz plany zagospodarowania przestrzeni
  12. Umie zastosować proste urządzenia sterujące i kontrolujące procesy inżynieryjne w zakresie inżynierii środowiska
  13. Potrafi opracować dokumentację wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami
  14. Umie dobrać technologie minimalizujące antropopresje, w tym analizuje efekty wynikające z działań proekologicznych realizowanych w zakładach przemysłowych
  15. Projektuje układy i systemy stosowane w inżynierii środowiska
  16. Posługuje się językiem obcym do opisu technik i technologii w zakresie inżynierii środowiska
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  2. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu zasad zrównoważonego korzystania ze środowiska, w tym znaczenia inżynierii środowiska
  3. Rozumie potrzebę uczenia się, inspirowania i przekazywania wiedzy innym
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).
  Celem praktyk na drugim stopniu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest nabycie wiedzy i umiejętności specjalnościowych wynikających z obranej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Oznacza to poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem biur projektów, firm budowlano-instalacyjnych, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i komunalnych, zakładów gospodarki odpadami, służb ochrony środowiska zakładów przemysłowych, działów administracji państwowej i samorządowej związanych z zagadnieniami inżynierii i ochrony środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych działających na rzecz ochrony środowiska.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów po 1 semestrze studiów. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska i obsługi technicznej oraz w instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW) oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Chemia środowiska
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
Statystyka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Alternatywne źródła energii
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
24
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
3
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
32
Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
24
VII - Inne
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
14,75

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język rosyjski
0
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Planowanie przestrzenne
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
Zarządzanie środowiskiem
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Monitoring środowiska
1,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
4
8
4
Technologie proekologiczne
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Budowle hydrotechniczne
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
24
8
Projektowanie technologii stosowanych w gospodarce komunalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
40
8
Systemy gospodarowania wodami opadowymi
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
24,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
8
III - Kierunkowe
Sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
Technologie informacyjne w inżynierii środowiska
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Inżynieria ochrony i rekultywacji wód
3
Moduł techniczny
8
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
32
32
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
8
Wybrane zagadnienia z wentylacji i ogrzewnictwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
24
SUMA
19,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł hydrotechniczny
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
16
16
Moduł językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
Praca magisterska
20
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
Zagrożenia i ochrona przed powodzią
2
SUMA
30,0