Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Na kierunek Inżynieria środowiska mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk technicznych i ukończyli następujące kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1032 oraz 160 godzin (4 tygodnie) praktyk zawodowych. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk technicznych oraz ma profil ogólnoakademicki.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska – specjalność inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, planowania działań zarządzania gospodarką wodną, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, hydrologii inżynierskiej, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych oraz ma specjalistyczną wiedzę w wybranym fragmencie inżynierii środowiska.
  Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Posiada umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
  Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji.
  Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej polegających w szczególności na: określaniu dyspozycyjnych zasobów wodnych w ujęciu zlewniowym, zarządzaniu gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowaniu i planowaniu jej obiektów, realizacji planów gospodarki wodnej, pozwoleń wodnoprawnych, opłat i należności w gospodarce wodnej, katastru wodnego oraz kontroli gospodarowania wodami.
  Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną wiedzę z metod opisu i wnioskowania statystycznego w inżynierii środowiska oraz wytycznych technik IT
  2. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu migracji pierwiastków i związków chemicznych jak i obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  3. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego
  4. Ma wiedzę z zakresu projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska
  5. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej oraz relacji między produkcją a korzystaniem ze środowiska
  6. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu pomiaru i interpretacji danych monitoringowych oraz oceny stanu środowiska zewnętrznego
  7. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz jej roli w rozwoju cywilizacji
  8. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysu
  9. Ma wiedzę z zakresu doboru technologii minimalizujących antropopresję oraz najlepszych dostępnych technologii w wybranych gałęziach przemysłu
  10. Ma podbudowę teoretyczną z zakresu technik, narzędzi i materiałów oraz sterowania procesami w inżynierii środowiska
  11. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie działań związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi, oczyszczaniem wody i ścieków oraz gospodarowaniem odpadami
  12. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu instalacji i technologii stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków i gospodarowanie odpadami
  13. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  14. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i ekonomicznych w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz w zarządzaniu środowiskiem a także zna zasady tworzenia przedsiębiorczości indywidualnej
  15. Zna metodologię przygotowania i napisania pracy naukowej
  16. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  17. Ma wiedzę w zakresie problemów aktualnie prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje
  2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania
  3. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przeprowadzić dyskusję
  4. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do zrozumienia literatury fachowej, przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji
  5. Umie zastosować ilościowe metody opisu i wnioskowania statystycznego, stosuje programy komputerowe do projektowania oraz obliczeń
  6. Umie posłużyć się danymi z zakresu chemii środowiska do oceny skutków obecności substancji szkodliwych i toksycznych
  7. Korzysta z zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów
  8. Posługuje się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej, formułuje oceny działalności proekologicznych przedsiębiorstw
  9. Potrafi zaplanować pomiary i przeprowadzić interpretację danych monitoringowych w celu oceny stanu środowiska zewnętrznego
  10. Formułuje celowość ekonomiczną i środowiskową wykorzystania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych
  11. Opracowuje dokumentację inwestycyjną prac budowlanych, sporządza kosztorysy oraz plany zagospodarowania przestrzeni
  12. Umie zastosować proste urządzenia sterujące i kontrolujące procesy inżynieryjne w zakresie inżynierii środowiska
  13. Potrafi opracować dokumentację wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami
  14. Umie dobrać technologie minimalizujące antropopresje, w tym analizuje efekty wynikające z działań proekologicznych realizowanych w zakładach przemysłowych
  15. Projektuje układy i systemy stosowane w inżynierii środowiska
  16. Posługuje się językiem obcym do opisu technik i technologii w zakresie inżynierii środowiska
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  2. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu zasad zrównoważonego korzystania ze środowiska, w tym znaczenia inżynierii środowiska
  3. Rozumie potrzebę uczenia się, inspirowania i przekazywania wiedzy innym
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).
  Celem praktyk na drugim stopniu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest nabycie wiedzy i umiejętności specjalnościowych wynikających z obranej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Oznacza to poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem biur projektów, firm budowlano-instalacyjnych, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i komunalnych, zakładów gospodarki odpadami, służb ochrony środowiska zakładów przemysłowych, działów administracji państwowej i samorządowej związanych z zagadnieniami inżynierii i ochrony środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych działających na rzecz ochrony środowiska.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów po 1 semestrze studiów.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska i obsługi technicznej oraz w instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW) oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Chemia środowiska
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Planowanie przestrzenne
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Statystyka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Alternatywne źródła energii
2,5
BRAK
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Ćwiczenia projektowe
2
15
28
Monitoring środowiska
1,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
5
10
Sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Technologie proekologiczne
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Projektowanie technologii stosowanych w gospodarce komunalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
60
15
Systemy gospodarowania wodami opadowymi
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Wybrane zagadnienia z wentylacji i ogrzewnictwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
1,5
Zarządzanie środowiskiem
1,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
4
16
10
III - Kierunkowe
Technologie informacyjne w inżynierii środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Budowle hydrotechniczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Inżynieria ochrony i rekultywacji wód
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
10
20
15
Moduł językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Moduł techniczny
8
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
60
60
Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
3
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
6
39
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł hydrotechniczny
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Praca magisterska
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
200
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Zagrożenie i ochrona przed powodzią
2
SUMA
30,0