Process Engineering and Environmental Protection - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim)

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera Bez dodatkowych uzupełnień mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk technicznych. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 758. Powiększona dodatkowo o 750 godzin praktyki.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność: inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska. Zna nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz umie wykorzystać metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym. Potrafi samodzielnie i w zespole rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Porozumiewa się w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów. Potrafi ocenić jakość środowiska, wpływ inwestycji na środowisko oraz funkcjonowanie obiektów inżynierskich. Zna i stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk podstawowych przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu ochrony środowiska
  2. Objaśnia mechanizmy reakcji organizmów żywych na stresy w środowisku naturalnym i technicznym
  3. Posiada wiedzę statystyczną na temat stawiania hipotez, analizy wyników i wnioskowania
  4. Rozróżnia mechanizmy oraz procedury administracyjne i finansowe w ochronie środowiska
  5. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska
  6. Charakteryzuje zasady ochrony ekosystemów wodnych i lądowych oraz identyfikuje ich zagrożenia
  7. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony środowiska
  8. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  9. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  10. Zna metody uzyskania informacji naukowych w tym z zakres u wykorzystania narzędzi informatycznych do modelowania przebiegu zjawisk i procesów w środowisku naturalnym i technicznym
  11. Zna metodologie przygotowania i pisania pracy naukowej
  12. Ma wiedzę w zakresie problemów prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej
  13. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  14. Zna typowe metody, techniki, technologie stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
  15. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu technologii i biotechnologii wykorzystywanych w ochronie i odnowie środowiska.
  16. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  17. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Stosuje metody statystyczne, techniki oraz narzędzia informatyczne do opisu i interpretacji zjawisk i na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
  2. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne
  3. Wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i w języku obcym
  4. Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  5. Przygotowuje wystąpienia z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej
  6. Umie napisać doniesienie, pracę naukową w języku polskim i obcym na podstawie własnych wyników badań naukowych
  7. Analizuje informacje, formułuje sądy na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł zwłaszcza elektronicznych
  8. Ma udokumentowaną znajomość języka na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  9. Planuje własną karierę zawodową lub naukową
  10. Analizuje ekonomiczne aspekty podejmowanych działań inżynierskich
  11. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych
  12. Analizuje sposoby funkcjonowania i ocenia istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  13. Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją uwzględniającą aspekty pozatechniczne zaprojektować urządzenie, obiekt, system lub proces
  14. Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów
  15. Potrafi zaproponować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych
  16. Ma przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy zawodowej i zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, systematycznie aktualizuje wiedzę i zna jej praktyczne zastosowania; ma świadomość osiągnięć i innych aspektów działalności inżynierskiej, przekazuje te informacje w sposób zrozumiały
  2. Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
  3. Określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  4. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, jest kreatywny w proponowaniu rozwiązań inżynierskich
  5. Zna działania ograniczające ryzyka i przewiduje skutki działalności w zakresie środowiska naturalnego i technicznego
  6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 15 tygodni (750 h).
  Celem praktyk jest na drugim stopniu kształcenia na kierunku Ochrona środowiska jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych w zakresie inżynierii procesowej, ochrony i biotechnologii środowiskowej.
  Praktyka maja charakter obowiązkowy i realizowana jest w 3 semestrze. Trwa przez 15 tygodni. Może być realizowana w instytucjach badawczych, uniwersytetach, firmach zajmujących się ochroną środowiska, w tym również w UWM Olsztyn oraz Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu.
  Dokumentem zaliczającym praktykę jest praca dyplomowa, dodatkowo student prezentuje założenia i wyniki pracy wykonanej w ramach praktyk. Opiekunem praktyk jest nauczyciel akademicki oraz dodatkowo osoba opiekuna z ramienia instytucji przyjmującej dyplomata (w przypadku wykonywania praktyki poza UWM Olsztyn i Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu).
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w przypadku realizacji pracy dyplomowej w UWM Olsztyn.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska może znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w specjalistycznych laboratoriach stosujących techniki i procedury molekularne, specjalistycznych laboratoriach toksykologicznych, instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle oraz instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
English support
1,5
English terminology in biotechnology
1,5
German Language
1
Polish Language/German Language
1
II - Podstawowe
Environmental statistics
2
Techniques of genetic engineering
3
III - Kierunkowe
Analytical training
2
Biological wastewater treatment
3,5
Biotechnology in environmental protection
3,5
Design of processes in environmental biotechnology
2
Monitoring of aerobic stabilization of municipal solid waste
1
Toxicology
3
Water and wastewater treatment
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
V - Specjalizacyjne
Master thesis/professional practice***
0
SUMA
0,0