Water Resources Engineering

Water Resources Engineering

2023Z

Kod przedmiotu49S1-WRE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sozański M., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód: zagadnienia współczesne, t. 1,2, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych., 2010 2) Chełmicki W., Woda Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, 2012 3) Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Seidel—Przywecki Sp. z o.o., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi