Pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedeutologia z deontologią zawodu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Wprowadzenie do pedagogiki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
III - Kierunkowe
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Psychologia kliniczna z psychopatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia rozwoju i osobowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Warsztat pracy badawczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Tyflopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
IV - Specjalnościowych
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Logopedia z logorytmiką
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Podstawy komunikacji w wychowaniu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia rehabilitacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Oligofrenologopedia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy neurologii w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
2
Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Problematyka niepełnosprawności w prawie polskim i międzynarodowym
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztaty plastyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy pracy socjoterapeutycznej
2
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Surdopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
IV - Specjalnościowych
Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową
1
ZAL-O
Wykład
10
Metody terapii osób z niepełnosprawnością
3
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metodyka wychowania i nauczania integracyjnego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Współpraca z rodziną osoby z niepełnosprawnością
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
SUMA
31,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika lecznicza
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Alternatywne formy komunikacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Andragogika specjalna
2
ZAL-O
Wykład
10
Duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja i terapia poprzez kontakt ze zwierzętami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową
3
Metodyka wychowania i nauczania integracyjnego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Prawo oświatowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Problemy seksualności osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztaty teatralne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Współczesne modele edukacji
1
ZAL-O
Wykład
10
Zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna
1
ZAL-O
Wykład
10
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,0