Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo. Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja z penitencjarystyką posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Szeroki dobór treści z zakresu problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pedagogiczną, wyposaża absolwentów zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych. Absolwent może pracować we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w zakładach karnych, w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • zna terminologię używaną w pedagogice i pedagogice specjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą ich teorię i praktykę.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki specjalnej, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne, filozoficzne i kulturowe uwarunkowania.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
  • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym.
  • ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i prawnych człowieka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie.
  • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw opieki, rehabilitacji i resocjalizacji człowieka w cyklu życia.
  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, zna specyfikę komunikowania się osób z różnymi formami i stopniami niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie.
  • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod, form i środków działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
  • ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu wsparcia, opieki, edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, zna wybrane systemy wspierania tych osób w innych krajach.
  • ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.
  • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
  • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z pracą z osobą niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie.
  • potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych; posiada umiejętności z zakresu języka obcego na poziomie b2+.
  • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin naukowych.
  • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi i prawnymi.
  • posiada rozwinięty warsztat umiejętności metodologicznych i badawczych w obrębie pedagogiki specjalnej, wskazuje kierunki dalszych poszukiwań badawczych.
  • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pomocowych, opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
  • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
  • potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
  • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności pedagogicznej, rehabilitacyjnej lub resocjalizacyjnej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
  • potrafi twórczo animować prace nad rozwojem własnym, uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
  W zakresie umiejętności:
  • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
  • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z pracą z osobą niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie.
  • potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych; posiada umiejętności z zakresu języka obcego na poziomie B2+.
  • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin naukowych.
  • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi i prawnymi.
  • posiada rozwinięty warsztat umiejętności metodologicznych i badawczych w obrębie pedagogiki specjalnej, wskazuje kierunki dalszych poszukiwań badawczych.
  • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pomocowych, opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
  • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
  • potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
  • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności pedagogicznej, rehabilitacyjnej lub resocjalizacyjnej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
  • potrafi twórczo animować prace nad rozwojem własnym, uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, ma świadomość ciągłości rozwoju człowieka.
  • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wsparcia podopiecznych i ich środowiska.
  • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogiki specjalnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
  • jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
  • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
  • jest wrażliwy na potrzeby osoby niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz osób i środowiska niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
  • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, europy i świata.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych. Może pracować we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w zakładach karnych, w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Andragogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Pedagogika ogólna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnozowanie potrzeb człowieka starszego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Gerontologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metody terapii zajęciowej w pracy z osobami dorosłymi
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika dorosłych osób z niepełnosprawnością
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy wsparcia i rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia dorosłości i starzenia się
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Psychologia kliniczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu z retoryką
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biblioterapia
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka wspomagania osób dorosłych z niepełnosprawnością sensoryczną
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka wspomagania osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Muzykoterapia
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy opieki nad osobami starszymi
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy prawne pomocy społecznej i pracy socjalnej
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teorie edukacji dorosłych
0
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
11,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Etyka pracy pedagoga z osobami dorosłymi
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Instytucje i organizacje wspierające seniorów
0
ZAL-O
Wykład
15
Nowe media w pracy pedagoga specjalnego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Opieka paliatywna i hospicyjna
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Osoby starsze i niepełnosprawne w izolacji penitencjarnej
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika osób niedostosowanych społecznie
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Praca z rodzinami dorosłych osób z niepełnosprawnością
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty teatralne z elementami dramy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane metody komunikacji pozawerbalnej
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zaburzenia sprawności komunikacyjnej u osób dorosłych
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zagadnienia seksualności osób dorosłych i starszych
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
7,0