Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po
  ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  a) Zna terminologię używaną w pedagogice i pedagogice specjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.
  b) Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą ich teorię i praktykę.
  c) Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki specjalnej, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne, filozoficzne i kulturowe uwarunkowania.
  d) Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
  e) Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym.
  f) Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i prawnych człowieka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie.
  g) Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
  h) Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw opieki, rehabilitacji i resocjalizacji człowieka w cyklu życia.
  i) Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, zna specyfikę komunikowania się osób z różnymi formami i stopniami niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie.
  j) Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod, form i środków działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
  k) Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
  l) Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu wsparcia, opieki, edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, zna wybrane systemy wspierania tych osób w innych krajach.
  m) Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.
  n) Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.
  W zakresie umiejętności:
  a) Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
  b) Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z pracą z osobą niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie.
  c) Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych; posiada umiejętności z zakresu języka obcego na poziomie B2+.
  d) Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin naukowych.
  e) Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi i prawnymi.
  f) Posiada rozwinięty warsztat umiejętności metodologicznych i badawczych w obrębie pedagogiki specjalnej, wskazuje kierunki dalszych poszukiwań badawczych.
  g) Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pomocowych, opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
  h) Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
  i) Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
  j) Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności pedagogicznej, rehabilitacyjnej lub resocjalizacyjnej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
  k) Potrafi twórczo animować prace nad rozwojem własnym, uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  a) Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, ma świadomość ciągłości rozwoju człowieka.
  b) Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wsparcia podopiecznych i ich środowiska.
  c) Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogiki specjalnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
  d) Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
  e) Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
  f) Jest wrażliwy na potrzeby osoby niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz osób i środowiska niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
  g) Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
  PRAKTYKA:
  Praktyki obejmują 30 godzin praktyki hospitacyjnej, w czasie których studenci poznają specyfikę różnych instytucji zajmujących się opieką, rehabilitacją, edukacją i resocjalizacją – właściwie do studiowanej specjalności.
  Ciągłą praktykę pedagogiczną w wymiarze 120-godzin, studenci odbywają w ośrodkach i instytucjach zgodnych z ich profilem kształcenia, a więc odpowiednio w instytucjach i organizacjach pozarządowych świadczących usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, edukacyjne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w tym domach pomocy społecznej, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej oraz w instytucjach resocjalizacyjnych o charakterze otwartym, np.: kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, świetlicach terapeutycznych, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach, szkołach, a także w instytucjach o charakterze zamkniętym, m.in.: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań społecznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Andragogika
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Pedagogika ogólna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika specjalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instytucjonalne formy wczesnego wspomagania rozwoju
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Neurofizjologiczne podstawy rozwoju małego dziecka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy komunikacji alternatywnej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Psychologia rozwojowa małego dziecka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Zagrożenia rozwojowe wczesnego dzieciństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu z retoryką
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animaloterapia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Diagnoza psychologiczna małego dziecka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teoretyczno-praktyczne podstawy zabaw dziecięcych - warsztat
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wczesna interwencja logopedyczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wczesne wspomaganie dziecka z opóźnieniami w rozwoju intelektualnym
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna - interwencja logopedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie dziecka z opóźnieniami w rozwoju intelektualnym
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjoterapia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Muzykoterapia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca z rodziną małego dziecka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Projektowanie pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wczesne wspomaganie dziecka ze schorzeniami przewlekłymi
2
Wspomaganie małego dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościa sprzężoną
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna - fizjoterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie dziecka ze schorzeniami przewlekłymi
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie małego dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościa sprzężoną
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0