Resocjalizacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba punktów ECTS wynosi 180.
  Szeroki dobór w planie studiów, treści w zakresie problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pedagogiczną, pozwala wyposażyć absolwentów zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Szeroki dobór treści z zakresu problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pedagogiczną, wyposaża absolwentów zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych. Absolwent może pracować we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w zakładach karnych, w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i pedagogice specjalnej rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  • ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma elementarną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, medycznym, psychologicznym oraz społecznym
  • posiada wiedzę o nieprawidłowościach i patologiach rozwoju człowieka i jego funkcjonowaniu w różnych okresach życia, zna etiologię niepełnosprawności i jej związek z symptomatologią
  • posiada wiedzę o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, możliwościach rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój i sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie
  • posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych
  • ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, posiada wiedzę o procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, oraz funkcjonowania osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, zna obszary i aspekty normalizacji środowiska człowieka niepełnosprawnego
  • ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, zna specyfikę komunikowania się osób z różnymi formami i stopniami niepełnosprawności
  • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  • ma podstawową wiedzę na temat działalności instytucji edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz o wielowymiarowości funkcjonowania w nich człowieka
  • zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody, zna specyfikę badań w środowisku osób niepełnosprawnych, zagrożonych demoralizacją i przestępczością oraz przebywających w instytucjach resocjalizacyjnych
  • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, w tym edukacji specjalnej i integracyjnej, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych specjalnych i integracyjnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych, pomocowych i resocjalizacyjnych
  • ma podstawową wiedzę o osobach uczestniczących w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  • ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogiki specjalnej
  • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w pracy z człowiekiem niepełnosprawnym i społecznie niedostosowanym
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące prawa autorskiego
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów życia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w tym problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi diagnozować sytuacje wykluczające i integrujące osobę niepełnosprawną i niedostosowaną społecznie, potrafi analizować działania normalizacyjne i integracyjne w środowisku
  • potrafi opracować niezbędne działania (edukacyjne, rehabilitacyjne, resocjalizacyjne) na podstawie wiedzy o różnych typach niepełnosprawności oraz sposobach funkcjonowania osób nimi dotkniętych, jak również na podstawie wiedzy o mechanizmach zaburzeń społecznego funkcjonowania człowieka
  • potrafi posługiwać się podstawową/elementarną wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń psychicznych, potrafi korzystać z diagnozy /analizować diagnozę/ psychologiczną dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji i resocjalizacji
  • potrafi przeprowadzić celową obserwację, rozpoznać i wyjaśnić sytuacje dydaktyczne i wychowawcze związane z procesem kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przejawiającymi zaburzenia zachowania; umie samodzielnie poprowadzić zajęcia (edukacyjne, terapeutyczne, wychowawcze, reedukacyjne, resocjalizacyjne); potrafi rozpoznawać potrzeby podopiecznych i udzielać im wsparcia
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin pokrewnych
  • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, potrafi porozumiewać się z osobami niepełnosprawnymi /podopiecznymi i ich rodzicami /rodzinami
  • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, w tym zadań rehabilitacyjnych i terapeutycznych
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych (edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych) oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i projektować ścieżki własnego rozwoju, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  • docenia znaczenie nauk społecznych i humanistycznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
  • uznaje autonomię i podmiotowość wychowanka/ucznia/podopiecznego w podejmowanych działaniach edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych; docenia znaczenie procesów normalizacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych
  • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  • jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu pedagogiki specjalnej i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 270 godzin na studiach stacjonarnych. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną, egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Realizacja w trakcie studiów szerokiego zakresu treści dotyczących problemów resocjalizacji i penitencjarystyki w połączeniu z odbytą praktyką pozwala wyposażyć absolwenta zarówno w wiedzę jak i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącą uwarunkowań niedostosowania społecznego. Potrafi zdiagnozować środowisko patogenne i subkulturowe oraz jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Wiedza z zakresu zagadnień prawnych umożliwia absolwentowi poruszanie się w procedurach policyjnosądowych. Kompetencje zawodowe absolwenta tej specjalności stwarzają możliwość szerokiego spektrum zatrudnienia. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach resocjalizacyjnych o charakterze zamkniętym (np. zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich), oraz w placówkach resocjalizacyjnych funkcjonujących w środowiskach otwartych (kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, świetlicach socjoterapeutycznych i innych). Ponadto absolwenci tej specjalności sq preferowani do pracy w charakterze pedagogów szkolnych, a także w Policji oraz innych organach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z profilaktyką i utrzymaniem porządku publicznego. Absolwent studiów posiada możliwość kontynuowania kształcenia na studia drugiego stopnia oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedeutologia z deontologią zawodu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wprowadzenie do pedagogiki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia kliniczna z psychopatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia rozwoju i osobowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Warsztat pracy badawczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tyflopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna w wychowaniu resocjalizacyjnym
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Patologie społeczne
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedagogika resocjalizacyjna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedagogika społeczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo rodzinne i opiekuńcze
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarys historii oddziaływań resocjalizacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Metody twórczej resocjalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy w środowisku patologicznym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w profilaktyce przestępczości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy prawodawstwa z elementami prawa karnego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pomoc rodzinie i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej 1
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy pracy socjoterapeutycznej
2
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Surdopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Andragogika
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Komunikacja w działaniach resocjalizacyjnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka pracy w środowisku patologicznym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawne podstawy resocjalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia niedostosowania społecznego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika lecznicza
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Kryminologia z elementami wiktymologii
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mediacje w sytuacjach kryzysowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy polityki społecznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Probacja w polskim systemie karnym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Profilaktyka uzależnień
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Terapia uzależnień
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Warsztat pracy kuratora sądowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0