Resocjalizacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych. Może pracować we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w zakładach karnych, w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedeutologia z deontologią zawodu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wprowadzenie do pedagogiki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia kliniczna z psychopatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia rozwoju i osobowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Warsztat pracy badawczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tyflopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna w wychowaniu resocjalizacyjnym
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Patologie społeczne
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedagogika resocjalizacyjna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedagogika społeczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo rodzinne i opiekuńcze
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarys historii oddziaływań resocjalizacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Metody twórczej resocjalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy w środowisku patologicznym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w profilaktyce przestępczości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy prawodawstwa z elementami prawa karnego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pomoc rodzinie i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej 1
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy pracy socjoterapeutycznej
2
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Surdopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Andragogika
1
ZAL
Ćwiczenia
15
Komunikacja w działaniach resocjalizacyjnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka pracy w środowisku patologicznym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawne podstawy resocjalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia niedostosowania społecznego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika lecznicza
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Kryminologia z elementami wiktymologii
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mediacje w sytuacjach kryzysowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy polityki społecznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Probacja w polskim systemie karnym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Profilaktyka uzależnień
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Terapia uzależnień
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Warsztat pracy kuratora sądowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0