Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na zdobytą specjalność zawodową, przygotowującą do diagnozowania, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami współwystępującymi, w placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z danym typem niepełnosprawności. Absolwent charakteryzuje się kompetencjami specjalistycznymi oraz cechami osobowymi niezbędnymi do pracy z osobami potrzebującymi ukierunkowanego i specjalnego wsparcia w rozwoju i edukacji. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i pedagogice specjalnej rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  b) ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma elementarną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej
  c) ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  d) zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  e) ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, medycznym, psychologicznym oraz społecznym
  f) posiada wiedzę o nieprawidłowościach i patologiach rozwoju człowieka i jego funkcjonowaniu w różnych okresach życia, zna etiologię niepełnosprawności i jej związek z symptomatologią
  g) posiada wiedzę o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, możliwościach rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój i sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie
  h) posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych
  i) ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, posiada wiedzę o procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, oraz funkcjonowania osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, zna obszary i aspekty normalizacji środowiska człowieka niepełnosprawnego
  j) ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  k) ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, zna specyfikę komunikowania się osób z różnymi formami i stopniami niepełnosprawności
  l) zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  m) ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  n) ma podstawową wiedzę na temat działalności instytucji edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz o wielowymiarowości funkcjonowania w nich człowieka
  o) zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  p) ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody, zna specyfikę badań w środowisku osób niepełnosprawnych, zagrożonych demoralizacją i przestępczością oraz przebywających w instytucjach resocjalizacyjnych
  q) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, w tym edukacji specjalnej i integracyjnej, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych specjalnych i integracyjnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych, pomocowych i resocjalizacyjnych
  r) ma podstawową wiedzę o osobach uczestniczących w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  s) ma podstawową wiedzę o osobach uczestniczących w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  t) ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogiki specjalnej
  u) ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych
  v) ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w pracy z człowiekiem niepełnosprawnym i społecznie niedostosowanym
  w) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące prawa autorskiego
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  b) wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów życia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w tym problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  c) posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi diagnozować sytuacje wykluczające i integrujące osobę niepełnosprawną i niedostosowaną społecznie, potrafi analizować działania normalizacyjne i integracyjne w środowisku
  d) opracować niezbędne działania (edukacyjne, rehabilitacyjne, resocjalizacyjne) na podstawie wiedzy o różnych typach niepełnosprawności oraz sposobach funkcjonowania osób nimi dotkniętych, jak również na podstawie wiedzy o mechanizmach zaburzeń społecznego funkcjonowania człowieka
  e) posługiwać się podstawową/elementarną wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń psychicznych, potrafi korzystać z diagnozy /analizować diagnozę/ psychologiczną dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji i resocjalizacji
  f) przeprowadzić celową obserwację, rozpoznać i wyjaśnić sytuacje dydaktyczne i wychowawcze związane z procesem kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przejawiającymi zaburzenia zachowania; umie samodzielnie poprowadzić zajęcia (edukacyjne, terapeutyczne, wychowawcze, reedukacyjne, resocjalizacyjne); potrafi rozpoznawać potrzeby podopiecznych i udzielać im wsparcia
  g) samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  h) posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  i) w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin pokrewnych
  j) używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, porozumiewać się z osobami niepełnosprawnymi /podopiecznymi i ich rodzicami/rodzinami i ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
  k) umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  l) ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, w tym zadań rehabilitacyjnych i terapeutycznych
  m) posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  n) animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych (edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych) oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  o) posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  p) pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  q) dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  r) samodzielnie zdobywać wiedzę i projektować ścieżki własnego rozwoju, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  b) docenia znaczenie nauk społecznych i humanistycznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  c) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
  d) uznaje autonomię i podmiotowość wychowanka/ucznia/podopiecznego w podejmowanych działaniach edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych; docenia znaczenie procesów normalizacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych
  e) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  f) dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  g) jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  h) jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu pedagogiki specjalnej i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  i) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
  Praktyka
  Plan studiów obejmuje praktyki śródroczne i pedagogiczne ciągłe w wymiarze 270 godzin.
  Miejsce realizacji praktyk: placówki i ośrodki kształcenia specjalnego.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) umożliwienie poznania osób – podopiecznych placówek;
  d) kształtowanie postaw wobec osób potrzebujących wsparcia w rozwoju i społecznym bytowaniu;
  e) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  f) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce pedagogicznej;
  g) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  h) identyfikacja z zawodem pedagoga-nauczyciela.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach kształcenia specjalnego, w szkołach masowych/ogólnodostępnych, w szkołach integracyjnych, szkołach masowych/ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w oświacie pozaszkolnej, instytucjach i organizacjach społecznych, w służbie zdrowia oraz w innych placówkach pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedeutologia z deontologią zawodu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Wprowadzenie do pedagogiki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
III - Kierunkowe
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Psychologia kliniczna z psychopatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia rozwoju i osobowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Warsztat pracy badawczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Tyflopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
IV - Specjalnościowych
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Logopedia z logorytmiką
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Podstawy komunikacji w wychowaniu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia rehabilitacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Oligofrenologopedia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Problematyka niepełnosprawności w prawie polskim i międzynarodowym
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztaty plastyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy pracy socjoterapeutycznej
2
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Surdopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
IV - Specjalnościowych
Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową
1
ZAL-O
Wykład
10
Metody terapii osób z niepełnosprawnością
3
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metodyka wychowania i nauczania integracyjnego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Współpraca z rodziną osoby z niepełnosprawnością
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika lecznicza
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Alternatywne formy komunikacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Andragogika specjalna
2
ZAL-O
Wykład
10
Duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja i terapia poprzez kontakt ze zwierzętami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodyka wychowania i nauczania integracyjnego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Prawo oświatowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Problemy seksualności osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztaty teatralne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Współczesne modele edukacji
1
ZAL-O
Wykład
10
Zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna
1
ZAL-O
Wykład
10
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,0