Pedagogika lecznicza

2023L

Kod przedmiotu50SJO-PEDL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Egzamin
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika lecznicza – zarys historyczny, podstawowe pojęcia: zdrowie, choroba, choroba przewlekła, kryteria klasyfikacji chorób przewlekłych. Koncepcje psychologiczne i socjologiczne choroby. Choroba nowotworowa jako swoisty rodzaj choroby przewlekłej; Sytuacja szkoła dzieci przewlekle chorych i z niepełnosprawnością narządu ruchu Komunikacja z pacjentem, relacje lekarz – pacjent /dorosły/dziecko; Sytuacje trudne w życiu dziecka chorego - hospitalizacja - błędy jatrogenne; Przemoc wobec dzieci przewlekle chorych; Pacjenci hospicjum – sytuacja życiowa osób terminalnie chorych i ich rodzin. Trajektoria choroby przewlekłej w ujęciu A. Straussa,ĆWICZENIA:stałe elementy choroby przewlekłej: ból, lęk, ograniczenie aktywności. Najczęściej występujące choroby przewlekłe (cukrzyca, mukowiscydoza, astma) skala zjawiska chorób wśród dzieci. Problemy psychologiczno-pedagogiczne dzieci chorych: samoocena, reakcje na chorobę, kontakty rówieśnicze. Rodzina wobec dziecka z chorobą przewlekłą - relacje w rodzinie, rodzeństwo dziecka z chorobą, problemy materialne, postawy rodziców dziecka z chorobą, wsparcie rodziny z dzieckiem chorym przewlekle, czynniki sprzyjające sprawowaniu opieki nad dzieckiem/człowiekiem chorym. Reakcje rodziców na rozpoznanie, podmiotowy udział rodziców w rehabilitacji. Najczęściej pojawiające się niepełnosprawności ruchowe. Odmienność somatyczna (w zakresie wagi, wzrostu, deformacje twarzy), pojęcie, sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Koncepcja A. Adlera. Choroba jako wydarzenie stresowe. Pojęcie stresu - koncepcja Lazarusa. Reakcje poznawcze na chorobę, Emocjonalne reakcje na chorobę. Terapia śmiechem. Metody rehabilitacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Pilecka (red.), Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2011 2) W. Pilecka , Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka,, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2002 3) A. Maciarz , Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 4) I. Obuchowska, M. Krawczyński, Chore dziecko, Nasza Księgarnia, 1991 5) B. Antoszewska , Dziecko z chorobą nowotworową - problemy psychopedagogiczne , Oficyna Wydawnicza Impuls , 2006 6) S. Kowalik , Psychologia rehabilitacji , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi