Pedagogika osób niedostosowanych społecznie

2023Z

Kod przedmiotu50SJO-PONS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńŚrodowiskowe uwarunkowania zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym - rodzina jako źródło zachowań dewiacyjnych, niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, miłości jako predykatory zachowań aspołecznych i antyspołecznych; grupa rówieśnicza i jej znaczenie w etiologii niedostosowania społecznego Eksternalizacyjne zaburzenia w zachowaniu. Teoretyczna podbudowa naukowa dotycząca dyspozycji człowieka - osobowościowe determinanty zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, osobowość dyssocjalna, antyspołeczna, psychopatia; koncepcja "Przestępczego rdzenia osobowości" - teoria Eysencka; teoria napięcia: psychologiczno-socjologiczna próba interpretacji przestępczości współczesnej młodzieży; Internalizacyjne formy zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym: wycofanie, nieśmiałość, bierność, lęki, fobie społeczne, osobowość unikająca, zależna itp. Profilaktyka i jej skuteczność w zakresie przejawów dysfunkcjonalności dzieci, młodzieży, dorosłych (wykorzystanie koncepcji reselience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji; Lokalna sieć instytucji i służb społecznych w świetle obowiązującego prawa - pomoc i wsparcie osób niedostosowanych społecznie; Współczesna oferta resocjalizacyjna i edukacyjna w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu, zagrożeniu niedostosowaniem społecznym - organizacja procesów wychowania i ich przebieg, np. towarzyszenie jako forma wspomagania osoby w jej rozwoju,
Opis wykładówspółczesne koncepcje resocjalizacyjne o charakterze inkluzyjnym - prezentacja stanowisk teoretycznych w zakresie niedostosowania społecznego i implikacji dla praktyki resocjalizacyjnej; Mechanizmy determinujące proces niedostosowania społecznego; Zaburzenia funkcjonowania społecznego; Motywacja do zmiany tożsamości dewiacyjnej w procesie resocjalizacji podopiecznych; Możliwości twórczej resocjalizacji; Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym; Etyka zawodu specjalisty w zakresie działań inkluzyjnych w środowisku życia niedostosowanych społecznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Cierpiałkowska, E. Soroko (red.), Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, UAM, 2017 2) B. Urban, J. Stanik, Resocjalizacja, t. 1, 2, PWN, 2008 3) K. Ptak , Metody oddziaływań resocjalizacyjnych, GWSP, 2010 4) S. Górski , Metodyka resocjalizacji, Instytut Wydawniczy Związków zawodowych, 1985 5) R. Opora, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Impuls, 2010 6) L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi