Wsparcie w pracy i doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

2022L

Kod przedmiotu50SJO-WPDZON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPraca jako podstawa normalizacji życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Edukacja zawodowa osób niepełnosprawnych (system edukacji szkolnej i kształcenia ustawicznego). Organizacje społeczne działające na rzecz aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (PZN, PZG, Stowarzyszenie Integracja, PFON itp.) . Miejsce trenera pracy w zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,ĆWICZENIA:Szkoły przysposobienia do pracy dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych (pośrednictwo pracy, bariery zawodowe, możliwości rynku pracy). Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI). Rola doradcy zawodowego we wspieraniu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej. Warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej - formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Podgórska-Jachnik (red.), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, , wyd. WSP/EGP, Łódź, 2009 2) B. Cytowska (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności,, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2011 3) W. Otrębski, Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy, Wyd. KUL, Lublin, 2001 4) M. Anasz, J. Wojtyńska, H. Drachal, Rehabilitacja-Wsparcie-Inkluzja. W kierunku polityki wobec niepełnosprawności, PFON, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi