Resocjalizacja z penitencjarystyką - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja z penitencjarystyką trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba punktów ECTS wynosi 120. Szeroki dobór w planie studiów, treści w zakresie problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pedagogiczną, pozwala wyposażyć absolwentów zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja z penitencjarystyką posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Szeroki dobór treści z zakresu problemów resocjalizacji w połączeniu z odbytą praktyką pedagogiczną, wyposaża absolwentów zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w różnych grupach wiekowych. Absolwent może pracować we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w zakładach karnych, w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  b) Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  c) Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  d) Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  e) Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  f) Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  g) Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  h) Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  i) Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  j) Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  k) Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  l) Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  m) Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  n) Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  o) Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  p) Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
  q) Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych
  r) Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
  s) Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  b) Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  c) Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  d) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  e) Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  f) Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  g) Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  h) Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  i) Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
  j) Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  k) Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  l) Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  m) Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  n) Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  b) Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  c) Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  d) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  e) Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  f) Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  g) Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  h) Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów magisterskich w zakresie resocjalizacji z penitencjarystyką uzyskuje szerokie przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz kompetencje w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Zakres treści w obszarze problemów resocjalizacji i penitencjarystyki realizowanych w trakcie studiów w pouczeniu z odbytą praktyką pozwala wyposażyć absolwenta zarówno w dogłębną wiedzę jak i wszechstronne umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, osobami zagrożonymi w rozwoju społeczno-moralnym oraz skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celach analitycznych, wykazuje się umiejętnościami diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Zdobyta w trakcie studiów wiedza, kompetencje i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjąć pracę resocjalizacyjną z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym (np. w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, pogotowiu opiekuńczym, interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach), w charakterze pedagogów szkolnych oraz kuratorów sądowych i społecznych. Ponadto absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowisk w instytucjach o charakterze zamkniętym (jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich). Absolwent spełnia również wymagania dotyczące wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych na stanowiskach służbowych w służbach mundurowych: Policji (policyjne izby dziecka), Straży Granicznej (strzeżone ośrodki dla cudzoziemców) i Służbie Więziennej (zakłady karne i areszty śledcze). Absolwent uzyskuje dyplom magistra po II roku studiów i może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
20
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodologia badań społecznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
20
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika ogólna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika specjalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Europejskie systemy resocjalizacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Pedagogika penitencjarna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Prawo penitencjarne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia penitencjarna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych
1
ZAL-O
Wykład
10
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Emisja głosu z retoryką
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnoza zachowań niedostosowanych społecznie
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metodyka pracy w środowisku otwartym
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Prawo rodzinne i opiekuńcze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Projektowanie działań resocjalizacyjnych i penitencjarnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Współczesne tendencje rozwoju patologii społecznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kuratelska służba sądowa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Mediacje jako formy sprawiedliwości naprawczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Metodyka pracy w środowisku zamkniętym
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Oblicza współczesnej podkultury więziennej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prewencja zachowań aspołecznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach izolacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
10
Proces karny
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Programy terapeutyczne w zakładach karnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Tendencje rozwoju współczesnych uzależnień
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Wolontariat w resocjalizacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,0