Diagnoza potrzeb i praca z uczniem wybitnie zdolnym

2024L

Kod przedmiotu50SJO-DPPUWZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Limont , Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, GWP, 2010 2) M. Stańczak, Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole, UWM, 2009 3) B. Dyrda, "Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, ŻAK, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi