Podstawy prawne resocjalizacji

2022L

Kod przedmiotu50SJO-PPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzestępczość nieletnich - podstawowe pojęcia (nieletni, młodociany, małoletni, przedziały wiekowe, odpowiedzialność karna, środki wychowawcze, poprawcze, lecznicze). Rodzaje i typy zakładów karnych. Wykonywanie kar w polskim systemie karnym. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec niektórych kategorii skazanych (kobiet, skazanych "niebezpiecznych"). Wybrane środki oddziaływania penitencjarnego (praca i nauczanie). Dozór elektroniczny w polskim systemie prawnym.,
Opis wykładówGeneza i rozwój systemów wykonania kary pozbawienia wolności. Nieletni wobec prawa. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Prawne podstawy resocjalizacji osób skazanych. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i jej indywidualizacja. Prawa i obowiązki skazanych. Środki oddziaływania penitencjarnego. Nagrody i ulgi oraz odpowiedzialność dyscyplinarna. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i pomoc w społecznej readaptacji skazanych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, 2015 2) Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa, 2010 3) Klimaszewski S., Wybrane elementy postępowania w sprawach nieletnich, Legionowo, 2014 4) Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa, 2011 5) Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa, 2007 6) Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa, 2003 7) Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze , 2000 8) Stępniak P., Środowisko otwarte jako alternatywa dla więzienia, Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak