Studia nad niepełnosprawnością

2023Z

Kod przedmiotu50SJO-SNN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWybrane tradycje ujmowania fenomenu niepełnosprawności.Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach. Disability Studies jako nurt teoretyczno-badawczy i dydaktyczny. Socjologiczne koncepcje niepełnosprawności –przykłady i założenia. Problemy osób z niepełnosprawnością w warunkach dokonujących się zmian społeczno –kulturowych. Komplementarny oraz interdyscyplinarny charakter badań empirycznych w studiach nad niepełnosprawnością. Badania partycypacyjne a osoby z niepełnosprawnością,ĆWICZENIA:Przykładowe tematy kulturowe w studiach and niepełnosprawnością. Medialne wizerunki osób z niepełnosprawnością:malarstwo,film,literatura. Podstawowe problemy bioetyczne a niepełnosprawność: aborcja, eutanazja, in vitro, badania prenatalne, (nowa) eugenika, transplantologia.Obyczaj, religia, tożsamość narodowa, migracje oraz wielokulturowość wobec osób z niepełnosprawnością
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barnes C., Mercer G. , Niepełnosprawność, ydawnictwo Sic!, Warszawa, 2008 2) Goodley D., Disability studies: An interdisciplinary introduction, Sage, London, 2011 3) D. Podgórska-Jachnik, Studia nad niepełnosprawnością(Disability Studies) i ruch włączającyw społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej, t. 22 (1), Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych , 2016 4) M. Wlazło, Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – sprzymierzeniec czy wróg pedagogiki specjalnej?, t. 23(2), Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych , 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi