Dydaktyka specjalna

2022L

Kod przedmiotu50SJO-DYDSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1. Dydaktyka specjalna a dydaktyka ogólna (subdyscypliny, nauka teoretyczna i empiryczna, kontekst interdyscyplinarny). 2. Rys historyczny dydaktyki specjalnej. 3. Podmiot dydaktyki specjalnej - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4. Modele uczenia się i nauczania. 5. Nauczanie diagnostyczne w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Rozwiązania dydaktyczne w specjalnym oddziaływaniu pedagogicznym. 7. Pedagog specjalny w procesie kształcenia 8.Metoda projektów. Opracowanie projektu. 9..Gry i inne aktywizujące metody nauczaniia 10. Odgrywanie ról, drama, symulacje 11.Mind mapping. Konstruowanie przykładowych map myśli. 12. Strategie nauczania stosowane w edukacji specjalnej i włączającej (Kooperatywne nauczanie grupy, wzajemne wspieranie się w nauce i wpływ rówieśników, trening umiejętności społecznych, trening strategii poznawczych, strategie pamięciowe) 13. Dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych 14 Rodzina ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smith D., Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa, 2008 2) Głodkowska J. , Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi., Wyd. APS, Warszawa, 2010 3) Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2014 4) Mitchell D. , Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączajacej, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2016 5) Głodkowska J., Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji, PWN, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi