Język migowy

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-JMig3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świdziński M. (red),, Świdziński M. (red), 2003r., "Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących , UW, 2003 2) Hendzel J.K. , Słownik polskiego języka miganego, Pojezierz, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi