Nowe ruchy społeczne i aktywizm osób z niepełnosprawnością

2022L

Kod przedmiotu50SJO-NRSAN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów Nowe media jako narzędzie polityki nowych ruchów społecznych. Globalne sieci wsparcia. Ruchy społeczne w teorii spcjologicznej.Rodzaje nowych ruchów społecznych. Wymiary niepełnosprawności: historyczna ewolucja problemu i główne współczesne koncepcje. Czynniki kształtujące tożsamości osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim .Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich w działaniach organizacji pozarządowych,ĆWICZENIA:Nowe ruchy społeczne. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce . Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce. Osoby niepełnosprawne w drodze ku upodmiotowieniu. Inkluzja i partycypacja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jej znaczenie w aktywizmie osób z niepełnosprawnościami.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gąciarz, S. Rudnicki, Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wyd. AGH, Kraków, 2014 2) A. Wołowicz-Ruszkowska, Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, PSOUU, Warszawa, 2014 3) D. Żuchowska-Skiba, Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce., IFiS PAN, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi