Historia służb mundurowych

2019Z

Kod przedmiotu2752S1-HSM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria i wiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneWiedza o społeczeństwie i historii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńOrganizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce do 1795 r. Organizacja i działalność służb policyjnych na ziemiach polskich w latach 1795-1918. Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej. Struktura i zasady organizacji Policji Państwowej. Rola i miejsce Policji Państwowej w systemie polityczno-prawnym Polski w latach 1919-1939 Losy polskich policjantów po 1 września 1939 roku. Działalność Milicji Obywatelskiej na tle przemian społecznych w powojennej Polsce. Policja w III Rzeczpospolitej. Wojsko Polskie
Opis wykładówOrganizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce do 1795 r. Polskie instytucje policyjne po odzyskaniu niepodległości. Polscy policjanci i polska policja w czasie II wojny światowej. Aparat policyjny w Polsce Ludowej. Organizacja i zadania aparatu policyjnego w Polsce w III RP. Międzynarodowe struktury policyjne. Wojsko Polskie
Cel kształceniaCelem zajęć jest poznanie genezy służb mundurowych w Polsce. Zapoznanie studentów z ich organizacją, kompetencjami i zadaniami.
Literatura podstawowa1) A.Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, , WAiP, 2008, s. 23-123 2) 2) L.Grochowski,A.Letkiewicz,A.Misiuk,, Nauka o Bezpieczeństwie.Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, , t. I/II, ., 2011, s. 77-225
Literatura uzupełniająca
Uwagi