Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji realizowanego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.
  Studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) mają profil praktyczny. Kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie. Studenci realizują łącznie co najmniej 2342 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego. liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne, jak: Wojsko Polskie (w tym Wojska Obrony Terytorialnej), Żandarmeria i Policja, Służby Specjalne, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejski (Gminna), Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ratownictwo Medyczne itp.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  a) terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
  b) problemy bezpieczeństwa i kształtowania bezpiecznych przestrzeni oraz obronności państwa
  c) charakter, miejsce i znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz
  ich relacje do innych nauk
  d) zjawiska społeczne i psychologiczne wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne
  e) historyczny rozwój zagrożeń bezpieczeństwa i działań na rzecz bezpieczeństwa
  f) regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
  g) zadania, wzajemne powiązania i zasady funkcjonowania organów państwa i administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
  h) zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych i metody zwalczania przestępczości
  i) zasady ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
  j) pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  k) regulacje prawne dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
  UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  a) analizować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej
  b) zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej
  c) opracować podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania kryzysowego
  d) opracować koncepcję i plan ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
  e) prawidłowo posługiwać się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa
  f) komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje
  g) brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dyskutować o nich
  h) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  i) pracować w warunkach kryzysu i stresu
  j) kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia
  k) samodzielnie śledzić zmiany otoczenia i normatywne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i uwzględniać je w pracy zawodowej
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do
  a. krytycznej oceny przygotowania zawodowego
  b. systematycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
  c. realizacji projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
  d. poczuwania się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne
  e. wdrażania projektów i prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
  f. profesjonalnego i etycznego wykonywania zawodu
  g. odpowiedzialnego wykonywania zawodu w poczuciu jego misji
  Studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w czasie studiów realizują dwie praktyki zawodowe w ramach II i IV semestru w wymiarze 240 godzin – 8 punktów ECTS każda, łącznie 480 godzin (3 miesiące) – 16 punktów ECTS. Praktyki będą realizowane w urzędach organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), służbach, inspekcjach i strażach oraz podmiotach gospodarczych, w których studenci zapoznają się z działalnością na rzecz bezpieczeństwa.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodne z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Poznał rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub przynajmniej ich minimalizacji. Zdobył wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru 1**
2
Przedmiot do wyboru 2***
2
II - Podstawowe
Aparat bezpieczeństwa i ochrony prawnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawa człowieka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wstęp do prawoznawstwa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo państwa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Bezpieczeństwo społeczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia służb mundurowych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Ratownictwo przedmedyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Podstawy organizacji i zarządzania
2
Podstawy prawa cywilnego
3
Prawo pracy i urzędnicze
3
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
3
Kryminalistyka
3
Siły zbrojne we współczesnym świecie
3
VI - Praktyka
Praktyka 1
9
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Prawo administracyjne
5
Prawo karne
5
III - Kierunkowe
Przestępczość kryminalna
3
Przestępczość zorganizowana
3
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
5
Wybrane zagadnienia obronności państwa
3
VI - Praktyka
Praktyka 2
4
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
Prawo policyjne
5
III - Kierunkowe
Aspekty zwalczania terroryzmu
3
Komunikacja strategiczna
3
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
3
Proseminarium
2
Przestępczość gospodarcza
3
VI - Praktyka
Praktyka 3
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Postępowanie karne
4
III - Kierunkowe
Kryminologia
3
Praca licencjacka
0
Seminarium dyplomowe
2
VI - Praktyka
Praktyka 4
4
SUMA
15,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Protokół dyplomatyczny
3
III - Kierunkowe
Fakultet 10 (do wyboru)***
3
Fakultet 11 (do wyboru)***
3
Fakultet 6 (do wyboru)**
3
Fakultet 7 (do wyboru)**
3
Fakultet 8 (do wyboru)**
3
Praca licencjacka
7
Prawo wykroczeń
3
Seminarium dyplomowe
2
SUMA
30,0