Przestępczość zorganizowana

2022Z

Kod przedmiotu52S1-PZR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, C.H. Beck, 2011 2) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, UWM, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi