Wybrane zagadnienia obronności państwa

2022Z

Kod przedmiotu52S1-WZOPe
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, Bellona, 2008 2) M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi