Postępowanie karne

Criminal proceedings

2021Z

Kod przedmiotu2452N1-CRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, 2014 2) ; S.Waltoś, P.Hofmański, , Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016 3) K.Dudka, H.Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi