Przestępczość kryminalna

Criminal deliquency

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-PRZKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne, Kryminologia
Wymagania wstępneZnajomość zasad odpowiedzialności karnej
Opis ćwiczeńEtiologia, fenomenologia i profilaktyka wybranych kategorii przestępstw kryminalnych - zabójstwo, zgwałcenie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójka i pobicie, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu.
Opis wykładówPrawnokarne aspekty przestępczości kryminalnej. Kryminologiczne aspekty przestępczości kryminalnej. Wiktymologiczne aspekty przestępczości kryminalnej. Kryminalistyczne aspekty przestępczości kryminalnej. Statystyczny obraz przestępczości kryminalnej. Zorganizowane formy przestępczości kryminalnej.
Cel kształceniaPrzedstawienie zjawiska przestępczości kryminalnej (pospolitej) z perspektywy prawnokarnej, kryminologicznej, wiktymologicznej i kryminalistycznej. Omówienie etiologii, fenomenologii oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku. Zaprezentowanie podstawowych typów przestępstw kryminalnych. Scharakteryzowanie determinantów przestępczości kryminalnej. Przedstawienie przestępczości kryminalnej w ujęciu ilościowym i jakościowym. Przybliżenie głównych obszarów zagrożeń przestępczością kryminalną w Polsce i na świecie. Scharakteryzowanie zorganizowanych form przestępczości kryminalnej. Zaprezentowanie ewolucja poglądów i współczesnych trendów w obszarze metod zwalczania przestępczości kryminalnej. Zaprezentowanie prawnych i instytucjonalnych form zwalczania przestępczości kryminalnej w Polsce.
Literatura podstawowa1) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., , Kryminologia, Arche, 2007 2) Hołyst B., , Kryminologia, Lexis Nexis, 2016 3) Marek A., Konarska-Wrzosek V.,, Prawo karne, C.H. Beck, 2016 4) Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca1) Pływaczewski W., Kędzierska G., wyd. KKiPK , Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, 2010r., tom 2) Chlebowicz P., , wyd. KKiPK, Samosąd we Włodowie. Studium przypadku, 2017r., tom 3) Duda M., wyd. KKiPK, Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, 2016r., tom
Uwagi