Wybrane zagadnienia obronności państwa

Selected issues of the defence of the state

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-WZOP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, Bellona, 2008 2) Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, wyd.PISM, 2007 3) Stęplewski B., Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty, Difin , 2018 4) Groszek Z., Gotowość państwa do obrony i ochrony , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi