Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2017 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil praktyczny. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Posiada wiedzę niezbędną do podejmowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i regionalnym. Zna zagadnienia obronności państwa, ochrony granicy i udziału Polski w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa. Dysponuje wiedzą w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i psychologii sytuacji kryzysowych. Zna system bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania zjawisku patologii. Posiada wiedzę uprawniającą do prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa. Absolwent potrafi praktycznie wykonywać obowiązki inspektora, kierować pracą centrum zarządzania kryzysowego, sporządzać podstawową dokumentację planistyczną, diagnostyczną i metodyczną. Posiada umiejętności ratownicze, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, radzenia sobie w ekstremalnych warunkach (survival). Prezentuje sprecyzowane motywacje, predyspozycje i postawy zawodowe, do najważniejszych należą: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, wymagalność wobec siebie i podległych pracowników. Dba o własną sylwetkę, sprawność i odporność fizyczną, odporność na stres i przeciążenia psychiczne. Absolwenta charakteryzuje aktywność, koleżeństwo, otwartość na sprawy innych ludzi, zainteresowania i ambicje.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  a. zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne
  b. zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  c. zna problemy bezpieczeństwa społeczności lokalnej i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
  d. ma podstawową wiedzę o terroryzmie
  e. zna regulacje prawne i rozwiązania administracyjno - organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
  f. ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania
  g. prezentuje podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa
  h. zna terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
  i. posiada wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  j. posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwo człowieka
  k. zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące praw człowieka
  l. zna historię służb mundurowych i ich działanie na rzecz bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów
  ł. posiada wiedzę o realnych i potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym, lokalnym i personalnym
  m. zna problemy i metody zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i w cyberprzestrzeni
  n. zna podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, formy i metody szkolenia społeczeństwa
  o. przedstawia regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
  p prezentuje podstawową wiedzę w zakresie prawa wyznaniowego i konfliktów na tle wyznaniowym
  r. ma podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki
  s. zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące praw człowieka
  t. posiada wiedzę dotyczącą ochrony własności, osób, mienia, obiektów i obszarów
  u. zna międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (ADR)
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a. umie analizować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej
  b. posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji
  c. potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego; zna podstawy ratownictwa przedmedycznego
  d. potrafi wykonywać obowiązki na typowym stanowiskach inspektorskich w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, w tym na stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego
  e. przygotowuje podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, miasta i powiatu
  f. potrafi zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej
  g. umie określić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
  h. analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  i. prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa
  j. potrafi zastosować technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa
  k. posiada umiejętność pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
  l. zna i potrafi zastosować podstawowe techniki interwencji i samoobrony
  ł. ma umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  m. potrafi w warunkach szkoleniowych kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia
  n. potrafi opracować koncepcję i plan ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
  o. potrafi przeprowadzić szkolenie z wybranych zagadnień bezpieczeństwa
  p. posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu
  r. systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie bezpieczeństwa
  s. potrafi uczyć się i zdobywać wiedzę do działania na rzecz ochrony środowiska
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. wykorzystując posiadaną wiedzę, sumiennie przygotowuje się do realizacji powierzonych zadań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
  b. identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo
  c. ma poczucie misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia
  d. jest przygotowany do realizacji projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa
  e. jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
  f. jest przygotowany do realizacji zadań w ramach prywatnego sektora ochrony mienia i osób
  g. ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
  h. dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę
  i. potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania
  j. zna i potrafi stosować zalecenia BHP
  PRAKTYKA
  Celem praktyk jest:
   poszerzenie, ugruntowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności uzyskanych w toku realizacji studiów,
   zdobycie doświadczenia w samodzielnym oraz zespołowym wykonywaniu obowiązków na podstawowym stanowisku pracy,
   poznawanie środowiska bezpieczeństwa, problemów i zagrożeń w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym,
   zgromadzenie materiałów empirycznych do przygotowania pracy dyplomowej.
  Praktyki mają charakter obowiązkowy i realizowane są po II i IV semestrze studiów w łącznym wymiarze 480 godzin (trzymiesiące)/19 punktów ECTS.
  Praktyki realizowane są w organach administracji rządowej i samorządowej, podstawowych jednostkach służb mundurowych oraz innych placówkach, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością i pracą na rzecz bezpieczeństwa. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i uczestniczy w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki. Kontrola praktyk realizowana jest poprzez wizyty opiekuna praktyk, sprawdzanie dokumentów, jakie sporządza student i praktykodawca. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych dokumentów:
   dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
   opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Absolwent zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty (wykłady i ćwiczenia) kończyły się egzaminem lub zaliczeniem. Przygotował i uzyskał ocenę pozytywną z pracy licencjackiej oraz egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Może podjąć pracę w sektorze administracji publicznej, samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki: - pracownik administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, - kandydat do służby w instytucjach państwowych o charakterze mundurowym: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne, - działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób, obiektów i ochrony tajemnicy.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prawo administracyjne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wstęp do prawoznawstwa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Bezpieczeństwo państwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Historia służb mundurowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmiot fakultatywny
4
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2,5
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Postępowanie administracyjne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Przedmiot fakultatywny
4
Ratownictwo przedmedyczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
31,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
3
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
1,5
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
1
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
1
Podstawy prawa wykroczeń
3
Podstawy psychologii sądowej
1
Prawo karne skarbowe
2
Przestępczość kryminalna
2
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3
Wybrane zagadnienia kryminologii
3
Wybrane zagadnienia obronności państwa
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
1
V - Specjalizacyjne
Aspekty zwalczania terroryzmu
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
26,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praktyka
32
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
2
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
V - Specjalizacyjne
Moduł I przedmiotów specjalistycznych
18
SUMA
28,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
0
Przestępczość gospodarcza
2
V - Specjalizacyjne
Międzynarodowe prawo humanitarne
0
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
10
SUMA
30,0