Bezpieczeństwo państwa

State safety

2019Z

Kod przedmiotu2452N1-BEZPAN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć student zapozna się z następującymi zagadnieniami: - zadania i kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa, - zadania i kompetencje Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa, - organizacja i zadania państwowych formacji ochronnych (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), - organizacja i zadania państwowych organizacji obronnych (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Wywiadu Wojskowego, Agencja Kontrwywiadu Wojskowego), - zadania innych wybranych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Opis wykładówW trakcie zajęć student zapozna się z następującymi zagadnieniami: - pojęcie bezpieczeństwa państwa, - bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym, - sfery (obszary) bezpieczeństwa państwa, - podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa, - organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa państwa, jego obszarami, podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa oraz systemem jego ochrony.
Literatura podstawowa1) M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop,, M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne. , UWM Olsztyn, 2016 2) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej., BBN Warszawa, 2013 3) A. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa., Lublin, 2015
Literatura uzupełniająca1) Misiuk A., wyd. Warszawa , Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, 2008r., tom 2) Paździor M., Szmulik B. (red.), wyd. Warszawa, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, 2012r., tom 3) Stelmasiak J., Sikora K., Zdyb M. (red.), wyd. Warszawa, System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji , 2015r., tom
Uwagi