Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019L

Kod przedmiotu2452N1-PADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo konstytucyjne, wstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStadia postępowania administracyjnego i rozstrzygnięcia organu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnej
Opis wykładówOmówienie wybranych instytucji prawnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami procesowymi uregulowanymi w Kodeksie postępowania administracyjnymi oraz praktycznymi aspektami sporządzania decyzji administracyjnych
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski,, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2018, s. 736 2) M.Wierzbowski,(red.), Postępowanie administracyjne- ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi", t. 1, C.H. BECK, 2015, s. 500 3) W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2018, s. 568
Literatura uzupełniająca1) B. Adamiak, J. Borkowski, 2014 r., "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", wyd. C. H. Beck, 2) D. Kokowska-Smok, 2009 r., "Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego", wyd. ParkPrawo, t.1, s.90, 3) W. Bochenek, 2009 r., "Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym : z praktycznym komentarzem", wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, t.1, s.253
Uwagibrak