Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019L

Kod przedmiotu2452N1-PADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo konstytucyjne, wstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStadia postępowania administracyjnego i rozstrzygnięcia organu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnej
Opis wykładówOmówienie wybranych instytucji prawnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami procesowymi uregulowanymi w Kodeksie postępowania administracyjnymi oraz praktycznymi aspektami sporządzania decyzji administracyjnych
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 836 2) M.Wierzbowski,(red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, C.H. Beck, 2019, s. 1-278 3) W. Chróścielewski, P. Dańczak, J. Tarno, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, t. 1, Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 1-296
Literatura uzupełniająca1) M. Kopacz, Decyzje weryfikujące nabyte prawo do świadczeń rodzinnych wydawane w trybie pozakodeksowym (na podstawie przepisów szczególnych), t. 1, UWM w Olsztynie, 2018, s. 127-158 2) P. Drembkowski, Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego, t. 1, C.H.Beck, 2017, s. 1002
Uwagibrak