Praktyka

Practice

2019L

Kod przedmiotu2452N1-PRAK
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien: a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, b) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka, c) zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji, d) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka, e) wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Opis wykładówW ramach sfery merytorycznej student powinien: a) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, b) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji, c) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności, d) przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, e) zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, f) uczestniczyć w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, g) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Cel kształceniaPraktyka zapewnia możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów. Program praktyki obejmuje dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę: sferę techniczno-organizacyjną oraz sferę merytoryczną.
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu , Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, UWM, 2015 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk zawodowych na kierunku praktycznym BW, WPiA, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi