Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze i dziedzinie kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada przygotowanie do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do fachowego funkcjonowania w sektorze prywatnym i usług w obszarze ochrony osób i mienia oraz informacji niejawnych. Zna normy prawne funkcjonowania, strukturę, zadania i metody działania Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego i Ratownictwa Medycznego. Zna realne i potencjalne zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i regionalnym. Posiada wiedzę i umiejętności do profesjonalnego funkcjonowania w strukturach zarządzania w sytuacjach kryzysowych od szczebla gminy do województwa. Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Potrafi skutecznie stosować metody diagnozowania, zapobiegania, zwalczania zagrożeń porządku publicznego. Posiada wiedzę o polskich, unijnych i międzynarodowych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posługuje się językiem specjalistycznym i fachową terminologią z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych, prawnych, zna koncepcje i myśli ustrojowo-administracyjne, socjologiczno-ekonomiczne stanowiące uzupełnienie kompetencji z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Zna zasady etyki, posiada ukształtowaną postawę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne umożliwiające pełnienie w przyszłości wielu ról zawodowych. Integralnym celem kształcenia był rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia motywowały do poszerzania zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtowały potrzebę samodoskonalenia. Przysposobiły absolwentów do podjęcia studiów II stopnia oraz edukacji przez całe życie.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  a. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne
  b. Zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  c. Posiada wiedzę o realnych i potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i regionalnym
  d. Zna terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
  e. Posiada wiedzę dotyczącą ochrony własności, osób, mienia, obiektów i obszarów
  f. Zna problemy bezpieczeństwa społeczności lokalnej i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
  g. Ma podstawową wiedzę o terroryzmie
  h. Zna historię służb mundurowych i ich działanie na rzecz bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów
  i. Posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa wewnętrznego
  j. Zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące praw człowieka
  k. Ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania
  l. Zna regulacje prawne i rozwiązania administracyjno - organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
  ł. Zna krajowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
  m. Zna międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
  n. Ma podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa
  o. Zna problemy i metody zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i w cyberprzestrzeni
  p. Ma podstawową wiedzę w zakresie prawa wyznaniowego i konfliktów na tle wyznaniowym
  r. Zna podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, formy i metody szkolenia społeczeństwa
  s. Ma podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki
  t. Posiada wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a. Prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa
  b. Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji
  c. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego. Zna podstawy ratownictwa medycznego
  d. Potrafi zastosować technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa
  e. Umie określić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
  f. Potrafi wykonywać obowiązki na typowych stanowiskach inspektorskich w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, w tym na stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego
  g. Przygotowuje podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, miasta i powiatu
  h. Zna i potrafi zastosować podstawowe techniki interwencji i samoobrony
  i. Potrafi opracować koncepcję i plan ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
  j. Potrafi zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej
  k. Analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  l. Umie analizować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej
  ł. Potrafi w warunkach szkoleniowych kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia
  m. Potrafi przeprowadzić szkolenie z wybranych zagadnień bezpieczeństwa
  n. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do działania na rzecz ochrony środowiska
  o. Posiada umiejętność pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
  p. Posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu
  r. Ma umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. Ma poczucie misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia
  b. Jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
  c. Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania
  d. Dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę
  e. Systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie bezpieczeństwa
  f. Zna i potrafi stosować zalecenia BHP
  g. Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo
  h. Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa
  i. Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
  PRAKTYKA
  Absolwent odbył i uzyskał pozytywną ocenę praktyki realizowanej w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h. Uzyskał doświadczenie zawodowe na stanowiskach wykonawczych w organach administracji rządowej i samorządowej, oraz innych placówkach, w których miał możliwość zapoznania się z działalnością i pracą na rzecz bezpieczeństwa. W trakcie praktyk student poznał zasady funkcjonowania i brał udział w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywał praktyki.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Absolwent zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty (wykłady i ćwiczenia) kończyły się egzaminem lub zaliczeniem. Przygotował i uzyskał ocenę pozytywną z pracy licencjackiej oraz egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Może podjąć pracę w sektorze administracji publicznej, samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki: - pracownik administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, - kandydat do służby w instytucjach państwowych o charakterze mundurowym: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne, - działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób, obiektów i ochrony tajemnicy.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prawo administracyjne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wstęp do prawoznawstwa
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Bezpieczeństwo państwa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Historia służb mundurowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmiot fakultatywny
4
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
19,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Technologie informacyjne
2

Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa cywilnego
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Postępowanie administracyjne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Praktyka
0
ZAL
Praktyki
960
Przedmiot fakultatywny
4
Ratownictwo przedmedyczne
3


Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
27,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
0
III - Kierunkowe
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
2,5
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
3
Podstawy psychologii sądowej
0
Przedmiot fakultatywny
2
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
0
Wybrane zagadnienia kryminologii
0
Wybrane zagadnienia obronności państwa
4
SUMA
16,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2
Podstawy prawa wykroczeń
3
Prawo karne skarbowe
3
Przedmiot fakultatywny
2
Przestępczość kryminalna
3
Przestępczość zorganizowana
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
2
V - Specjalizacyjne
Aspekty zwalczania terroryzmu
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
25,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
0
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
V - Specjalizacyjne
Moduł I przedmiotów specjalistycznych
18
Seminarium z pracą dyplomową
0
SUMA
24,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przestępczość gospodarcza
2
V - Specjalizacyjne
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
8
Seminarium z pracą dyplomową
9
Wybrane zagadnienia logistyki
3
SUMA
28,0