Bezpieczeństwo transgraniczne

2018L

Kod przedmiotu2452N2-BTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo państwa, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Historia służb mundurowych, Przestępczość zorganizowana. ,
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza o sytuacji społeczno-politycznej w kraju w Europie i na świecie.
Opis ćwiczeń1. Podstawy prawne ochrony polskiej granicy państwowej: Ustawa o ochronie granicy Rzeczpospolitej Polskiej; definicje: granica, strefa graniczna, pas drogi granicznej granica wewnętrzna, granica zewnętrzna; odpowiedzialność organów centralnych i administracji rządowej w terenie za ochronę granicy i kontrolę ruchu granicznego; przekraczanie granicy państwowej 2. Polska w Strefie Schengen: Układ w Schengen, Konwencja Wykonawcza do Układu w Schengen, Układ Amsterdamski i dorobek prawny acquis communautaire, droga Polski do Strefy Schengen. 3. Polskie służby graniczne w ochronie granic wewnętrznych i granic zewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej i UE, Współpraca służb ochrony granicy z Policją, Służbą migracyjną, Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną, Siłami Zbrojnymi RP. 4. Polskie służby graniczne w ochronie granic wewnętrznych i granic zewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej i UE, Współpraca Straży Granicznej z Graniczną Inspekcją Weterynaryjną, Graniczną Inspekcją Fitosanitarną, Służbą Skarbowo-Celną. 5. Współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy morskiej i w przestrzeni powietrznej. 6. Przekraczanie granicy wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczpospolitej Polskiej i państw Strefy Schengen, Kodeks Graniczny Schengen, System Informacji Schengen -SIS, System Informacji Wizowej -WIZ, przejścia graniczne (lotnicze, drogowe, kolejowe), dokumenty (paszporty, wizy). 7. Przestępczość graniczna: nielegalne przekraczanie granic, handel ludźmi, handel narkotykami, tytoniem, handel broni. 8. Współpraca polskich służb ochrony granicy ze służbami państw sąsiedzkich i służbami państw strefy Schengen
Opis wykładów1. Bezpieczeństwo transgraniczne jako komponent bezpieczeństwa narodowego. 2. Organizacja bezpieczeństwa polskich granic na przestrzeni wieków: system grodów i zamków w czasach średniowiecza, straże polowe, wojska obrony potocznej, wojska kwarciane, ochrona granic przez królów elekcyjnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów Polski I Litwy, Straż Graniczna Królestwa Polskiego, Korpus Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna II RP, Wojska Ochrony Pogranicza. 3. Polska w unijnym systemie bezpieczeństwa transgranicznego: powstanie strefy Schengen w Europie, 4. Instytucje i organizacje na rzecz wsparcia bezpieczeństwa transgranicznego: Europol, Urząd do spraw Cudzoziemców, Fundacja La Strada. 5. Współpraca krajowa i międzynarodowa na rzecz bezpieczeństwa transgranicznego: Europejska Straż Graniczna, 6. "Inteligentne granice" – technologia w zabezpieczeniu granic państwowych 7. Polskie służby graniczne w wobec współczesnych zagrożeń transgranicznych
Cel kształceniaUświadomienie roli i znaczenia granicy państwowej w zachowaniu ciągłości i trwałości państwa; Poznanie wiedzy na temat systemu ochrony granicy państwowej; Zapoznanie z wpływem zagrożeń transgranicznych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; Zrozumienie roli i zadań służb ochrony granicy w bezpieczeństwie transgranicznym; Kształtowanie postaw bezpieczeństwa w otaczającym środowisku.
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, 2012 2) B. Wiśniewski, R. Marczuk , System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,, WSPol, 2015
Literatura uzupełniająca1) Halina Łach, System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989-2004, , UWM Olsztyn , 2013
Uwagibrak