Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych

Methodology of investigative activities

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-MDDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo karne, Prawo karne procesowe
Wymagania wstępneDobra znajomość przepisów prawa karnego materialnego i procesowego oraz gwarancji konstytucyjnych w zakresie praw i wolności człowieka a także umiejętność stosowania metod wykładni prawa.
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń jest interpretacja i stosowanie w praktyce poszczególnych rozwiązań prawnych odnoszących się do postępowania dowodowego z uwzględnieniem praw i wolności człowieka jako gwarancji procesowych uczestników postępowania karnego, a także ćwiczenie przebiegu i realizacji wybranych czynności dowodowych oraz metodyka ich planowania i realizacji celem osiągnięcia założonych celów prakseologicznych.
Opis wykładówPrzedmiotem wykładu jest problematyka metodyki planowania i prowadzenia działań dochodzeniowo-śledczych w oparciu o przepisy obowiązującego stanu prawnego i wykonywania czynności dowodowych w określonych sytuacjach faktycznych zgodnie z warunkami prawnymi oraz taktyką, techniką i strategią kryminalistyczną.
Cel kształceniaPrzygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania i realizacji czynności dowodowych w metodyce działań dochodzeniowo-śledczych zgodnie z warunkami prawnymi oraz taktyką, techniką i strategią kryminalistyczną, umożliwiające prawidłowe stosowanie przepisów obowiązującego stanu prawnego na stanowiskach wykonawczych w organach ochrony prawa (w tzw. służbach ścigania karnego).
Literatura podstawowa1) M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005 2) R. Kmiecik, Prawo dowodowe, Zakamycze, 2005 3) A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Wolters Kluwer, 2007 4) K. J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, LexisNexis, 2010 5) B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer, 2014
Literatura uzupełniająca1) M. J. Lisiecki , wyd. Warszawa, Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe a bezpodstawne oskarżenia w sprawach przestępstw gospodarczych – wybrane aspekty na przykładzie spraw z art. 296 k.k., w: E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego, 2013r., tom , 195-204s. 2) W. Pasko-Porys, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa, Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna, 2007r., tom 3) M. J. Lisiecki, wyd. Przegląd Policyjny, Zasada informacji prawnej w taktyce przesłuchania podejrzanego. Wybrane zagadnienia, 2001r., tom 2, 67-75s. 4) T. Hanausek, wyd. Zakamycze, Kryminalistyka, zarys wykładu, 2007r., tom 5) S. Pikulski, wyd. Temida 2 Białystok, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, 1997r., tom
UwagiWykłady i ćwiczenia są prowadzone w formie interaktywnej. Program wykładów i ćwiczeń jest wzbogacony o prezentacje multimedialne i filmy dokumentalne.