Podstawy prawa pracy

The basis of labor law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneumiejetność posługiwania się tekstami prawnymi
Opis ćwiczeńWprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zakresu zajęć. Definicja stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy. Sposób i forma zawarcia umowy o pracę. Treść umowy o pracę. Wygaśniecie stosunku pracy. Skutki niezgodnego z prawem lub niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę. Regulacja czasu pracy.
Opis wykładówPojęcie prawa pracy. Cechy charakterystyczne prawa pracy. Zasady oraz funkcje prawa pracy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Ustanie stosunku pracy. Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę. Urlopy pracownicze. Odpowiedzialność pracownicza. Zakaz konkurencji w prawie pracy. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy.
Cel kształceniaCelem jest zaznajomienie z przedmiotem Prawo pracy, podstawowymi zasadami, rodzajami umów o pracę, sposobami rozwiązania umowy o pracę, obowiązkami oraz prawami pracodawcy i pracowników, dochodzenie roszczeń przez sądem pracy.
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2018, s. 1-676 2) L.Florek, Prawo pracy, t. 1/1, C.H. Beck, 2016, s. 1-369
Literatura uzupełniająca1) M. Gersdorf, K.Rączka, Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, t. 1/1, LexisNexis, 2009, s. 1-576 2) Z. Góral (red.), Kontrola pracownika:mozliwosci techniczne i dylematy prawne, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2010, s. 1-492 3) Z. Góral (red.), P.Prusinowski, Zakaz konkurencji w prawie pracy, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2014, s. 1-264
Uwagi