Prawo konstytucyjne

Constitutional Law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-PRKON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć prawnych.
Opis ćwiczeńŹródła prawa - ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych; ustawa o partiach politycznych; prawo o zgromadzeniach; ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywatel; ustawa o referendum ogólnokrajowym; kodeks wyborczy; prawo parlamentarne - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu, ustawa o komisji śledczej; Prezydent; Rada Ministrów - ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach; Trybunał Konstytucyjny - ustawa z 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał Stanu - ustawa o Trybunale Stanu, RPO - ustawa o RPO, NIK - ustawa o NIK, sądy- ustawa o sądach powszechnych, ustawa o SN i ustawa o sądownictwie administracyjny.
Opis wykładów1. Przedmiot prawa konstytucyjnego; 2. Konstytucja i jej cechy; 3. Zasady konstytucyjne: zasada suwerenności, zasada państwa demokratycznego i zasada reprezentacji; zasada pluralizmu politycznego; zasada państwa prawnego; zasada dwuizbowości; zasada podziału władzy; zasada państwa republikańskiego; zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada decentralizacji; 4. Status obywatela i jednostki w państwie polskim: godność człowieka, wolność człowieka, zasada proporcjonalności, zasada równości wobec prawa, system gwarancji; 5. Konstytucyjny system źródeł prawa; 6. Prawo parlamentarne; 7. Prezydent i Rada Ministrów; 8. Władza sądownicza; 9. Sądownictwo konstytucyjne;10. Organy ochrony i kontroli prawnej; 11. Finanse publiczne;
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z ustrojem konstytucyjnym RP, w tym ze zasadami naczelnymi, statusem jednostki państwie, strukturą organizacyjną państwa, stosunkiem RP do wspólnoty międzynarodowej i UE.
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, 2016 2) S. Bułajewski, J. Juchniewicz, D. Lis-Staranowicz, M. Dabrowski,, M. Giżyńska, Polskie prawo konstytucyjne Materiały, kazusy i orzecznictwo, Lexis Nexis, 2012 3) B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca1) S. Bułajewski, wyd. Poltekext, Elementy prawa konstytucyjnego [w:] B. Sitek, P. Kunbiński, Podstawy prawa dla ekonomicznych studiów licencjackich, 2014r., tom
UwagiBrak.