Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Strategies of internal security

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-SBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające.brak.
Wymagania wstępneStudent powinien znać istotę bezpieczeństwa lub braku bezpieczenstwa oraz współczesne zagrożenia dla pojedynczych ludzi jak i społ1). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013 ; 2). Dawidczyk A. (red.), Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku, Wydawnic
Opis ćwiczeńBezpieczeństwo w aspekcie subiektywnym i obiektywnym. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Techniczne i technologiczne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Naturalne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Międzynarodowe zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Uprawnienia i obowiązki wybranych instytucji w zakresie zadań z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Uprawnienia i obowiązki wybranych organów w zakresie zadań z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (Prezydent, Rada Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych). Strategia przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym państwa na poziomie lokalnym. Strategia przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym państwa na poziomie regionalnym. Uwarunkowania prawne współpracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zasady funkcjonowania organów władzy i instytucji publicznych w sytuacjach kryzysowych. Organizacja systemu ochrony infrastruktury ważnej dla bezpieczeństwa państwa. Zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Społeczna percepcja obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (poczucie bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa). Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach UE. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach spoza UE.
Opis wykładów1. Geneza i współczesne rozumienie bezpieczeństwa państwa - terminologia, zakres, struktura, system bezpieczeństwa 2. Typologia współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa wewnętrznego RP. 3. Instytucje i podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego RP. 4. Kształtowanie zarządzania strategicznego bezpieczeństwem państwa. Ewolucja strategii bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Założenia strategii bezpieczeństwa RP. Polityka bezpieczeństwa państwa a strategia. 5. Założenia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Współpraca w UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Globalizcja a bezpieczeństwo międzynarodowe i państwa.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i jego zagrożeń a także obowiązującej strategii bezpieczeństwa RP
Literatura podstawowa1) Dawidczyk A. (red.),, 1). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013 ; 2). Dawidczyk A. (red.), Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009; 3). Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A., Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2011; 4). Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012; 5). Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012; , Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2009 2) Dawidczyk A. (red.),, Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku,, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa , 2009 3) -, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, , BBN, Warszawa, 2013 4) Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A., , Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoj, WSPol, Szczytno, 2011
Literatura uzupełniająca1) Korzeniowski L.F, wyd. Difin, Warszawa, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, 2012r., tom 2) -, wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi,, 2012r., tom
Uwagibrak