Seminarium

Seminar

2019L

Kod przedmiotu2452N2-SEMMAG-UL2
Punkty ECTS 22
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceproseminarium
Wymagania wstępnezaliczone proseminarium
Opis ćwiczeńPrzypomnienie metodologicznych oraz merytorycznych założeń pracy magisterskiej; omówienie struktury pracy; omówienie ogólnego oraz szczegółowego zarysu treściowego poszczególnych części pracy; konstrukcja celu pracy, problemów badawczych oraz hipotez; praca w grupie pod kierunkiem promotora; zdobywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, które mogą być przydatne w pracy; tworzenie bazy bibliograficznej; wyszukiwanie aktów prawnych, literatury, orzecznictwa, innych źródeł pomocnych w pisaniu pracy; omówienie zasad prawa autorskiego; kształtowanie świadomości odnośnie poszanowania dorobku innych autorów; indywidualne uwagi odnośnie poszczególnych prac magisterskich
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej) m.in. poprzez: 1) pomoc w wyborze tematu pracy (jeżeli ktoś tematu jeszcze nie wybrał lub chce zmienić) i zakreślenie ogólnej, jak też szczegółowej problematyki, którą w jej ramach student ma zgłębić; 2) omówienie oraz zweryfikowanie założeń metodologicznych; 3) omówienie oraz analizę zakresu merytorycznego pracy; 4) przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca1) M. Węglińska, "Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów", Kraków 2010 C. Kalita, "Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów", Warszawa 2011 R. Zenderowski, "Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", Warszawa 2015 P.P. Grzybowski, K. Sawicki, "Pisanie prac i sztuka ich prezentacji", Kraków 2012 R. Zenderowski, "Technika pisania prac magisterskich i licencjackich", Warszawa 2015 J. Zieliński, "Metodologia pisania pracy naukowej", Warszawa 2012, tom
Uwagibrak