Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze

Penitentiary systems and executive criminal law

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-SPIPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo karne
Wymagania wstępneznajomość systemu kar iśrodkó karnych
Opis ćwiczeńKara jako element represji, zakład karny i jego przeznaczenie, typologia kładów karnych, środki probacji, wykonywanie kar i środków karnych, warunkowe przedterminowe zwolnienie, system terapeutyczny
Opis wykładówPojęcie systemu penitencjarnego, prawa i obowiązki skazanego, sąd penitencjarny, zastępcza kara pozbawienia wolności, system penitencjarny w Polsce i w wybranych państwach obcych
Cel kształceniazapoznanie z istotą systemu penitencjarnego, jego rodzajami oraz zasadami wykonywania kar i środków karnych
Literatura podstawowa1) L. Krzyżanowski ( opracowanie merytoryczne ) , Kodeks karny wykonawczy, t. 1, Od. Nowa, 2015, s. 581- 797 2) Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny Wykonawczy . Komentarz, t. 1, Info - Trade Gdańsk, 1998, s. całość 3) H. Machel, Więzienie jako isntytucja karne i resocjalizacyjne, t. 1, Arche, Gdańsk, 2006, s. 213- 228
Literatura uzupełniająca1) S. Przybyliński, Niebanalny wymiar resocjalizacji penitemcjarnej, t. 1, Akapit, 2010, s. 45-57; 153
Uwagibrak