Techniki mediacji i negocjacji

Mediation and negotiation techniques

2018Z

Kod przedmiotu2452N2-TMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa, retoryki i komunikacji interpersonalnej. Przydatna dodatkowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii
Opis ćwiczeń1. Zasady etycznego - rzetelnego dyskursu ogólnego oraz dyskursu prawnego. 2. Erystyka 3. Kompetencje negocjacyjne - Strategie, techniki i etapy negocjacji - aspekty praktyczne. 4. Mediacja - reguły postępowania mediacyjnego oraz rola mediatora. 5. Wybrane regulacje prawne dotyczące postępowania mediacyjnego w Polsce. 6. Symulacje mów sądowych, negocjacji i mediacji (opcjonalnie).
Opis wykładów1. Paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne. 2. Cele i kadrowanie w negocjacjach. 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach. 4. Przygotowanie negocjacji. Etapy negocjacji. 5. Obszary negocjacyjne w prawie. 6.Przełamywanie impasów. 7.Rozumienie mediacji oraz kardynalne cele dyskursu mediacyjnego. 8. Paradygmaty, strategie i techniki mediacyjne. 9. Etapy mediacji. 10. Zasady i reguły mediacji. 11. Zalety oraz obszary słabości dyskursu mediacyjnego. 12. Wybrane regulacje prawne dotyczące negocjacji i mediacji w Polsce.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki negocjacji i mediacji, kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, PWN, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione., Wolters Kluwer, 2014 3) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, Psychologia konfliktów, Negocjacje i mediacje socjalne , Humanitas, 2015
Literatura uzupełniająca1) R.Lewicki, D.Saunders, B.Barry, J.Minton,, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, , 2005 2) M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej,, , 2009 3) A.Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów,, , 2008 4) J.Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, , 2003 5) J.Stelmach, Sztuka manipulacji, , 2018
Uwagi