Transport towarów niebezpiecznych

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-TTN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWybrane zagadnienia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
Wymagania wstępneZnajomość prawa i zasad ruchu drogowego
Opis ćwiczeń1.Analiza podstawowych założeń Narodowego Programu BRD 2013-2020 2.Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 19.08.2011r. 3.Struktura i zawartość merytoryczna Umowy ADR, Załącznika A i B 4.Klasyfikacja, procedury nadawcze towarów niebezpiecznych 5.Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych 6.Organizacja i program szkolenia i doskonalenia kierowców i doradców ADR 7.Administracyjny nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych
Opis wykładów1.Narodowy Program BRD 2013-2020 2.Transport drogowy towarów niebezpiecznych 3.Administracyjny nadzór, odpowiedzialność i kontrola w zakresie przewozów ADR 4.Szkolenie kierowców, kandydatów na doradców i doradców w zakresie ADR 5.Zadania i odpowiedzialność doradców do spraw transportu towarów niebezpiecznych 6.Transport towarów niebezpiecznych koleją, drogą morską, lotniczą i wodną śródlądową
Cel kształcenia1.Zapoznanie z zasadami transportu drogowego towarów niebezpiecznych. 2.Przedstawienie procedur administracyjnego nadzoru nad transportem ADR 3.Zapoznanie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi w zakresie ADR 4.Określenie wymogów i zasad szkolenia kierowców i doradców ADR. 5.Uświadomienie i kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników transportu ADR i wszystkich biorących udział w ruchu drogowym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Janczak A., wyd. Zacharek Dom Wydawniczy, ADR w spedycji i magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, 2010r., tom 2) Sejm RP, wyd. Dz. U. nr227, poz. 1367, Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 2011r., tom 3) Grzegorczyk K., wyd. Wydawnictwo Marek Różycki, ADR. Podręcznik praktyka i kierowcy, 2013r., tom
UwagiBrak