Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

Quality management in institutions responsible for internal security

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-ZJIOBW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.S. Gajewski,, Wstęp do zarządzania jakością, , Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,, 2007 2) R. Karaszewski, Zarządzanie jakością-koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK, Toruń,, 2005 3) J. Łunarski,, Zarządzanie jakością-standardy i zasady,, WNT, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi