Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

Internal security managment systems

2019L

Kod przedmiotu2452N2-ZSBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceOrganizacja i zarządzanie
Wymagania wstępneOd studentów oczekuje się wiedzy na temat instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zainteresowania sytuacjami kryzysowymi.
Opis ćwiczeńOmówienie praktycznych aspektów zagadnień będących przedmiotem wykładów
Opis wykładów1. Pojęcie zarządzania kryzysowego. 2. Zarządzanie kryzysowe w systemie zarządzania bezpieczeństwem. 3. Pojęcie infrastruktury krytycznej. 4. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. 5. Planowanie cywilne. 6. Krajowy plan zarządzania kryzysowego. 7. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego. 8. Powiatowy plan zarządzania kryzysowego. 9. Gminny plan zarządzania kryzysowego. 10. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 11. Administracja zarządzania kryzysowego. 12. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 13. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 14. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego 15. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego 16. Gminne centra zarządzania kryzysowego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego wraz z jego elementami składowymi i podsystemami oraz rolą zarządzania kryzysowego w tym systemie. Wykazanie że w systemie zarządzania kryzysowego nadrzędną funkcję pełni organ zarządzający, którego zadaniem jest w głównej mierze podejmowanie decyzji, podział zadań dla poszczególnych wykonawców i koordynowanie działań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Literatura podstawowa1) Konrad Raczkowski/Łukasz Sułkowski, 2014r., "Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki", wyd. Difin, s.247, 2) Andrzej Misiuk, 2008r.,"Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe", s.260.
Literatura uzupełniająca1) G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), , wyd. Warszawa, Zarządzanie kryzysowe , 2013r., tom 2) K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, wyd. Warszawa, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, , 2010r., tom
Uwagibrak