Prawo karne

Criminal law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-PRKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa, nauki konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji polskiego systemu prawnego
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego na tle innych gałęzi prawa; Rola oraz funkcje prawa karnego; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.; Rodzaje kar w k.k.; Omówienie kary grzywny w k.k.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.; Przedawnienie i zatarcie ukarania sprawcy
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z polskim prawem karnym, instytucjami prawa karnego materialnego, Celem kształcenia jest umiejscowienie prawa karnego pośród innych gałęzi prawa, zapoznanie studenta z zasadami prawa karnego materialnego, wyjaśnienie znaczenia instytucji wyłączających czyn, karną jego bezprawność oraz winę, usystematyzowanie form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, omówienie kar i środków karnych, a także przeanalizowanie dogmatycznych znamion ustawowych wybranych typów przestępstw.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca1) W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Wolters Kluwer, 2010, s. 150
Uwagi